Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ÐÔ

îò 30 àïðåëÿ 2003 ã. N 72

"Î ââåäåíèè â äåéñòâèå ÃÍ 2.2.5.1314-03"

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ" îò 30 ìàðòà 1999 ã. N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò.1650) è Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ã. N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2000, N 31, ñò.3295) ïîñòàíîâëÿþ:

Ââåñòè â äåéñòâèå ñ 15 èþíÿ 2003 ãîäà ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû "Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû. ÃÍ 2.2.5.1314-03", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 27 àïðåëÿ 2003 ã.

Ã.Ã.Îíèùåíêî

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 19 ìàÿ 2003 ã.

Ðåãèñòðàöèîííûé N 4552

Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû ÃÍ 2.2.5.1314-03

"Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû"

(óòâ. Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ 27 àïðåëÿ 2003 ã.)

Äàòà ââåäåíèÿ: 15 èþíÿ 2003 ã,

Ñì. òàêæå ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû "Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå êîíöåíòðàöèè (ÏÄÊ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû ÃÍ 2.2.5.1313-03", óòâåðæäåííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 27 àïðåëÿ 2003 ã.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â

âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ è îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

1.1. Ãèãèåíè÷åñêèå íîðìàòèâû îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû (äàëåå - Íîðìàòèâû) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ îò 30 ìàðòà 1999 ãîäà, N 52-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1999, N 14, ñò.1650) è Ïîëîæåíèåì î ãîñóäàðñòâåííîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì íîðìèðîâàíèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24 èþëÿ 2000 ãîäà, N 554 (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2000, N 31, ñò.3295).

1.2. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû äåéñòâóþò íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óñòàíàâëèâàþò áåçîïàñíûå óðîâíè ñîäåðæàíèÿ âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû.

1.3. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ÿâëÿþòñÿ âðåìåííûìè è óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà.

1.4. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ðàáî÷èå ìåñòà, íåçàâèñèìî îò èõ ðàñïîëîæåíèÿ (â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ, â ãîðíûõ âûðàáîòêàõ, íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ è ò.ï.)

1.5. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, îáîðóäîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè, äëÿ êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû è ïðîôèëàêòèêè íåáëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ íà çäîðîâüå ðàáîòàþùèõ.

1.6. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû óñòàíîâëåíû íà îñíîâàíèè ðàñ÷åòîâ ïî ïàðàìåòðàì òîêñèêîìåòðèè âåùåñòâ, ñ ïîìîùüþ èíòåðïîëÿöèé è ýêñòðàïîëÿöèè â ðÿäàõ ñîåäèíåíèé, áëèçêèõ ïî õèìè÷åñêîé ñòðóêòóðå, ôèçè÷åñêèì è õèìè÷åñêèì ñâîéñòâàì è õàðàêòåðó äåéñòâèÿ.

1.7. Íàñòîÿùèå Íîðìàòèâû ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ óñëîâèé îïûòíûõ è ïîëóçàâîäñêèõ óñòàíîâîê íà ïåðèîä ïðåäøåñòâóþùèé ïðîåêòèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâà.  îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðè íàëè÷èè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà èñïîëüçîâàíèå ÎÁÓ ñ âåëè÷èíîé íå ìåíåå 1 ìã/ì3.

Îðèåíòèðîâî÷íûå áåçîïàñíûå óðîâíè âîçäåéñòâèÿ (ÎÁÓÂ) âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N  |    Íàèìåíîâàíèå âåùåñòâà    |     N CAS     |           Ôîðìóëà           | Âåëè÷èíà |Ïðåèìóùåñò-|
|ï/ï |                             |               |                             |  ÎÁÓÂ,   |  âåííîå   |
|    |                             |               |                             |  ìã/ì3   |àãðåãàòíîå |
|    |                             |               |                             |          |ñîñòîÿíèå â|
|    |                             |               |                             |          | âîçäóõå â |
|    |                             |               |                             |          | óñëîâèÿõ  |
|    |                             |               |                             |          |ïðîèçâîäñò-|
|    |                             |               |                             |          |    âà     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 1  |              2              |       3       |              4              |    5     |     6     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 1  |Àáîìèí                       |               |                             |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 2  |Àäåíîçèíòðèôîñôàò äèíàòðèÿ   |   987-65-5    |      C10H14N5Na2O13P3       |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 3  |(1-Àçà-3-îêñîáèöèêëî[2,2,2]îê|   1193-65-3   |        C7H11NO õ ClH        |   0,3    |     à     |
|    |òàí) ãèäðîõëîðèä             |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 4  |3'-Àçèäî-3'-äåîêñèòèìèäèí    |  30516-87-1   |         C10H13N5O4          |   0,01   |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 5  |Àçîöèêëîòðèäåêàíîí           |   2947-04-6   |          C12H23NO           |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 6  |Àëêèëïðîïèëåíäèàìèí+         |               |        (CH2)nC4H12N         |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 7  |Àëêèëòðèìåòèëàìèíèéõëîðèä+   |               |         (C11-19)ClN         |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 8  |2-Àìèíîáóòàíäèîàò êàëèÿ      |  14007-45-5   |         C4H7KxNO4#          |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 9  |Àìèíîáóòàíäèîàò ìàãíèÿ       |   2068-80-6   |        C4H7Mg0,5õNO4        |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 10 |9-Àìèíî-2,3,5,6,7,8-ãåêñàãèä-|  62732-44-9   |       C12H16N2 õ H2O        |   0,5    |     à     |
|    |ðî-1Í-öèêëîïåíòàõèíîëèíà     |               |                             |          |           |
|    |ìîíîãèäðàò                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 11 |6-Àìèíîãåêñàíàò       íàòðèÿ,|               |    C6H14NNa(CnH2n+1CO)O2    |    10    |     à     |
|    |àöèëèðîâàííûé âûñøèìè æèðíûìè|               |                             |          |           |
|    |êèñëîòàìè                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 12 |6-Àìèíîãåêñàíîàò íàòðèÿ      |   7234-49-3   |         C6H12NNaO2          |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 13 |6-Àìèíî-5-[(ãèäðîêñèàìèíî)ìå-|  17789-32-1   |          C7H10N4O3          |    2     |     à     |
|    |òèëåí]-1,3-äèìåòèëãèäðîóðàöèë|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 14 |[S]-4-(2-Àìèíî-1-ãèäðîêñèýòèë|   5794-08-1   |   C8H11NO3 õ C4H6O6 õ H2O   |   0,01   |     à     |
|    |)áåíçîë-1,2-äèîë [R]  -  (R*,|               |                             |          |           |
|    |R*)]-2,3-äèãèäðîêñèáóòàíäèîàò|               |                             |          |           |
|    |(1:1) ìîíîãèäðàò+            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 15 |6-Àìèíî-5-ãèäðîêñèíàôòèë-1-  |   573-07-9    |          C10H9NO4S          |    1     |     à     |
|    |ñóëüôîêèñëîòà                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 16 |7-Àìèíîäåçàöåòîêñèöåôàëîñïî- |               |         C8H10N2O3S          |   0,5    |     à     |
|    |ðàíîâàÿ êèñëîòà              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 17 |2-Àìèíî-4,6-äèìåòèëïèðèìèäèí |   767-15-7    |           C6H9N3            |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 18 |3-[[[2-[(Àìèíîèìèíîìåòèë)àìè-|  76824-35-6   |         C8H15N7O2S3         |   0,1    |     à     |
|    |íî]-4-òèàçîëèë]ìåòèë]òèî]-N-(|               |                             |          |           |
|    |àìèíîñóëüôîíèë)ïðîïàíèìèä    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 19 |N-(Àìèíîêàðáîíèë)-2-áðîì-3-  |   496-67-3    |         C6H11BrN2O2         |    1     |     à     |
|    |ìåòèëáóòàíàìèä               |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 20 |4-(Àìèíîìåòèë)áåíçîéíàÿ      |    56-91-7    |           C8H9NO2           |   0,5    |     à     |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 21 |1-Àìèíî-4-ìåòèëïèïåðàçèí     |   6928-85-4   |           C5H13N3           |    2     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|23# |3-[(4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ïèðèäè-|   532-44-5    | C12H17N4OS x 2H3O4P x H3O4P |   0,1    |    ï+à    |
|    |íèë)ìåòèë]-5-(2-ãèäðîêñèýòèë)|               |                             |          |           |
|    |-4-ìåòèëòèàçîëèé ôîñôàò (1:1)|               |                             |          |           |
|    |ñîëü ôîñôàò (1:2) (ñîëü)     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|22# |2-Àìèíî-N-ìåòèëïèïåðàçèä-N-(2|               |        C17H19ClN4O2         |    5     |     à     |
|    |-àìèíî-4-õëîðôåíèë)áåíçîéíàÿ |               |                             |          |           |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 24 |S-[2]:[(4-Àìèíî-2-ìåòèë-5-ïè-|  22457-89-2   |        C19H23N4O6PS         |   0,1    |    ï+à    |
|    |ðèìèäèíèë)ìåòèë[ôîðìèëàìèíî]-|               |                             |          |           |
|    |1-[2-(ôîñôîíîêñè)ýòèë]ïðîï-  |               |                             |          |           |
|    |1-åíèëôåíèëêàðáàòèîàò        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 25 |2-Àìèíî-1-ìåòèë-3-ôåíèë-5-   |               |    C15H12ClNO2 x CH4O4S     |    3     |     à     |
|    |õëîðáåíçîéíîé         êèñëîòû|               |                             |          |           |
|    |ìåòèëñóëüôàò+                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 26 |4-Àìèíî-6-ìåòîêñèïèðèìèäèí   |   696-45-7    |           C5H7N3O           |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 27 |1-Àìèíî-4-íèòðî-2-õëîðáåíçîë+|   121-87-9    |         C6H5ClN2O2          |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 28 |2-Àìèíî-N-(2-íèòðî-4-õëîðôå- |               |         C13H9ClN2O4         |    2     |     à     |
|    |íèë)áåíçîéíàÿ êèñëîòà        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 29 |4-(Àìèíîñóëüôîíèë)áåíçîéíàÿ  |   138-41-0    |          C7H7NO4S           |    5     |     à     |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 30 |5-(Àìèíîñóëüôîíèë)-4-õëîð-2-[|    54-31-9    |        C12H11ClN2O5S        |   0,5    |     à     |
|    |(2-ôóðàíèëìåòèë)àìèíî]áåíçîé-|               |                             |          |           |
|    |íàÿ êèñëîòà                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 31 |3-Àìèíîòåòðàãèäðîòèîôåí-1,   |  52261-00-2   |          C4H9NO3S           |    10    |     à     |
|    |1-äèîêñèä                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 32 |Ä(-)-àëüôà-Àìèíîôåíèëýòàíîâàÿ|   875-74-1    |           C8H9NO2           |    10    |     à     |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 33 |L(+)-àëüôà-Àìèíîôåíèëýòàíîâàÿ|   2935-35-5   |           C8H9NO2           |    10    |     à     |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 34 |4-Àìèíî-2-ôóðîèë-6,7-äèìåòîê-|  19237-84-4   |      C19H21N5O4 x ClH       |  0,03 À  |     à     |
|    |ñèïèïåðàçèí-1-èëõèíàçîëèíà   |               |                             |          |           |
|    |ãèäðîõëîðèä                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 35 |2-Àìèíî-5-õëîðáåíçîôåíîí     |   719-59-5    |         C13H10ClNO          |    3     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 36 |4-Àìèíî-6-õëîðïèðèìèäèí      |   5426-89-7   |          C4H4ClN3           |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 37 |(2-Àìèíî-5-õëîðôåíèë)-ôåíèë- |  15185-66-7   |         C13H11ClN2O         |    3     |     à     |
|    |ìåòàíîí-[Å]-îêñèì            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 38 |2-Àìèíîýòàíîëà áåíçîàò       |   4337-66-0   |           C13H19N           |    5     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 39 |2-Àìèíîýòàíîëà ñóëüôàíèëàò   |  15730-83-3   |         C8H14N2O4S          |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 40 |2-Àìèíîýòèëãèäðîñóëüôàò      |   926-39-6    |          C2H7NO4S           |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 41 |Àììîíèé áðîìèä               |  12124-97-9   |            H4BrN            |    3     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 42 |òðèÀììîíèé                   |  27316-90-1   |        C18H16N4O2Ru2        |   0,05   |     à     |
|    |äèàêâàîêòàõëîð-ìþ-íèòðèäîäè- |               |                             |          |           |
|    |ðóòåíàò(4-)+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 43 |Ä-(-)-N-Àöåòèëàìèíîôåíèëýòà- |  29633-99-6   |          C10H11NO3          |    10    |     à     |
|    |íîâàÿ êèñëîòà                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 44 |4-(Àöåòèëîêñè)áåíçîéíàÿ      |   2345-34-8   |           C9H8O4            |    5     |     à     |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 45 |2-(Àöåòèëîêñè)áåíçîëñóëüôàìèä|  39082-31-0   |          C8H9NO4S           |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|    |3-[2-(Àöåòèëîêñè)-1-ìåòèëýòèë|  20108-30-9   |          C36H56O12          |    1     |     à     |
| 46 |]-1,2,4,5,6,6à,7,8,9,10à-äå- |               |                             |          |           |
|    |êàãèäðî-1,5-äèãèäðîêñè-9-(ìå-|               |                             |          |           |
|    |òîêñèìåòèë)-6,10à-äèìåòèëäè- |               |                             |          |           |
|    |öèêëîïåíòà[à,d]öèêëîîêò-4-åí-|               |                             |          |           |
|    |6-èë                         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 47 |(7àëüôà,17àëüôà)-7-(Àöåòèëòèî|    52-01-7    |          C24H32O4S          |   0,05   |     à     |
|    |)-17-ãèäðîêñè-3-îêñîïðåãí-   |               |                             |          |           |
|    |4-åí-21-êàðáîíîâîé    êèñëîòû|               |                             |          |           |
|    |ãàììà-ëàêòîí                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 48 |Àöåòèëöèêëîäîäåöåí           |               |           C14H25O           |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 49 |6-Àöåòîêñè-2,5,7,8-òåòðàìå-  |   1406-18-4   |          C29H50O2           |   0,5    |     à     |
|    |òèë-2-(4,8,12-òðèìåòèëòðèäå- |               |                             |          |           |
|    |öèë)õðîìàí                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 50 |1-Áåíçãèäðèëïèïåðàçèí        |   841-77-0    |          C17H20N2           |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 51 |1,2-Áåíçèçîòèàçîë-3-(2Í)-îí  |   128-44-9    |         C7H5NNaO3S          |    3     |     à     |
|    |íàòðèÿ 1,1-äèîêñèä           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 52 |1,2-Áåíçèçîòèàçîë-3-îí       |    81-07-1    |          C7H5NO3S           |    5     |     à     |
|    |1,1-îêñèä                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 53 |2-Áåíçèëáåíçîîêñàçîë         |   2008-07-3   |          C14H11NO           |    5     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 54 |3-Áåíçèëãèäàíòîèí            |               |         C10H10N2O2          |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 55 |Áåíçîàò ëèòèÿ                |   553-54-8    |          C7H5O2Li           |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 56 |4-(Áåíçîèëàìèíî)-2-ãèäðîêñè- |   528-96-1    |       C14H11Ca0,5NO4        |   0,5    |     à     |
|    |áåíçîàò êàëüöèÿ              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 57 |(+-)-5-Áåíçîèë-2,3-äèãèäðî-  |  74103-07-4   |    C15H13NO3 õ C4H11NO3     |   0,01   |     à     |
|    |1Í-ïèððîëèçèíêàðáîíîâàÿ      |               |                             |          |           |
|    |êèñëîòà        ñîëü         ñ|               |                             |          |           |
|    |2-àìèíî-2-(ãèäðîêñèìåòèë)ïðî-|               |                             |          |           |
|    |ïàí-1,3-äèîëîì (1:1)+        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 58 |1-Áåíçîèë-2-èìèäàçîëèäèíîí   |  27034-77-1   |         C10H10N2O2          |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 59 |2-Áåíçîèë-2,4-äèõëîð-N-ìåòèë-|               |        C16H13Cl2NO2         |    1     |     à     |
|    |N-ôåíèëàöåòàìèä              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 60 |2-[(N-Áeíçoèë-N-(3,4-äèxëopô-|  33878-50-1   |        C18H17Cl2NO3         |   0,5    |     à     |
|    |eíèë)aìèío]ýòèëïpoïèoíaò     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 61 |1,3-Áåíçòèàçîë-2-èëòèî-2-(2-à|               |         C15H13N4S3          |   5 À    |     à     |
|    |ìèíî-1,3-òèàçîë-4-èë)-2(ñèí)-|               |                             |          |           |
|    |ìåòîêñèèìèíîàöåòàò           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 62 |Áèîìàññà     ñóõàÿ     øòàììà|               |                             |   0,1    |     à     |
|    |"Streptomyces   cinnamonensis|               |                             |          |           |
|    |ÍÈÖÁ 109" /ïî ìîíåçèíó/      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 63 |N,N-Áèñ(äèàöåòèë)ýòàí-1,2-äè-|  10543-57-4   |         C10H16N2O4          |    2     |     à     |
|    |àìèí                         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 64 |Áèñèçîáåíçôóðàí-[1,1',3,3']òå|  59800-20-3   |           C16H6O6           |    5     |     à     |
|    |òðîí                         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 65 |àëüôà,                       |  57734-69-7   |          C22H27NO           |   0,5    |     à     |
|    |àëüôà-Áèñ(2-ìåòèëôåíèë)-1-àçà|               |                             |          |           |
|    |áèöèêëî[2,2,2]îêòàí-3-ìåòàíîë|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 66 |àëüôà,                       |  57734-70-0   |       C22H27NO x ClH        |   0,5    |     à     |
|    |àëüôà-Áèñ(2-ìåòèëôåíèë-1-àçà-|               |                             |          |           |
|    |áèöèêëî(2,2,2)-îêòàí-3-ìåòà- |               |                             |          |           |
|    |íîëà ãèäðîõëîðèä             |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 67 |Áèñ-(2-ìåòîêñè)ýòèëäåêàíäèîàò|  71850-03-8   |          Ñ16Í30O6           |    5     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 68 |1,3-Áèñ(4-íèòðîôåíîêñè)áåíçîë|               |         C18H12O6N2          |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 69 |1,1-Áèñ-(4-îêñèôåíèë)-2,2,3,3|               |          C17H19F8O          |    5     |     à     |
|    |,4,4,5,5-îêòàôòîðïåíòàí      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 70 |Áèñ-[1-(1Í)-2(ïèðèäîíèë)]ãëè-|               |           C7H3NO3           |    1     |     à     |
|    |îêñàëü                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 71 |2,2-Áèñ[(ïðîï-2-åíèëîêñè)ìå- |   682-09-7    |          C12H22O3           |    4     |    ï+à    |
|    |òèë]áóòàí-1-îë               |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 72 |1,2-Áèñ[1,4,6,9-òåòðàçîòðèöè-|               |      C14H30N8 x Cl2H2       |    1     |     à     |
|    |êëî-(4,4,                    |               |                             |          |           |
|    |1,4,9)-äîäåêàíîýòèëèäåí]äèãè-|               |                             |          |           |
|    |äðîõëîðèä                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 73 |N,N-Áèñ-òðèìåòèëñèëèëêàðáàìèä|  18287-63-7   |         C7H20N2OSi2         |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 74 |1,3-Áèñ(òðèõëîðìåòèë)áåíçîë  |   881-99-2    |           C8H4Cl6           |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 75 |N,N-Áèc(ôocôoíoìeòèë)ãëèöèí  |   2439-99-8   |         C4H11NO8P2          |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 76 |3-Áðîìàìèíîáåíçîëà ñóëüôàò   |               |     C6H6BrN x 0,5H2SO4      |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 77 |4-Áðîìàìèíîáåíçîëà           |   624-19-1    |        C6H6BrN x ClH        |   0,5    |     à     |
|    |ãèäðîõëîðèä                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 78 |2-Áðîìáåíçèë-N-ýòèëäèìåòèëà- |   3170-72-7   |          C11H17BrN          |   0,2    |     à     |
|    |ìèíèéáðîìèä+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 79 |3-[3-(4-Áðîì-1,1-áèôåíèë-4-èë|  28772-56-7   |         C30H23BrO4          |  0,001   |     à     |
|    |)-3-ãèäðîêñè-1-ôåíèëïðîïèë]-4|               |                             |          |           |
|    |-ãèäðîêñè-2Í-1-áåíçîïèðàí-   |               |                             |          |           |
|    |2-îí+                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 80 |3-[3-(4-Áðîì-[1,1-áèôåíèë]-4-|  56073-10-0   |         C31H23BrO3          |  0,001   |     à     |
|    |èë)-1,2,3,4-òåòðàãèäðî-1-íàô-|               |                             |          |           |
|    |òàëåíèë]-4-ãèäðîêñè-2Í-1-áåí-|               |                             |          |           |
|    |çîïèðàí-2-îí                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 81 |2-Áðîìáóòàí+                 |    76-76-2    |           C4H9Br            |    5     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 82 |4-Áðîì-1-ãèäðîêñè-N-îêòàäåöè-|               |         C29H44BrNO2         |    5     |     à     |
|    |ëíàôòàëèí-2-êàðáîêñàìèä      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 83 |7-Áðîì-2,3-äèãèäðî-2-îêñî-5- |  129186-29-4  |        C19H16BrN4O3         |   0,1    |     à     |
|    |ôåíèë-1Í-1,4-áåíçîäèàçåïèí-  |               |                             |          |           |
|    |1-àöåòãèäðàçèä               |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 84 |2-Áðîì-1,1,3-òðèìåòîêñèïðîïàí|   759-97-7    |          C6H13BrO3          |    1     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 85 |8áåòà-5-Áðîì-3-ïèðèäèíêàðáî- |  85736-63-6   |         C16H36BrNO4         |   0,1    |     à     |
|    |íàò                          |               |                             |          |           |
|    |10-ìåòîêñè-1,6-äèìåòèëýðãîëè-|               |                             |          |           |
|    |í-8-ìåòàíîëà+                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 86 |N-Áðîìñóêöèíèìèä             |   128-08-5    |          C4H4BrNO2          |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 87 |4-Áðîì-N-ôåíèëàöåòàìèä       |   103-88-8    |          C8H8BrNO           |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 88 |7-Áðîì-5-(2-õëîðôåíèë)-1,3-äè|  51753-57-2   |        C15H10BrClN2O        |   0,1    |     à     |
|    |ãèäðî-1,4-áåíçäèàçåïèí-2-îí  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 89 |Áóòàí-1,4-äèàìèí             |   110-60-1    |           C4H12N2           |   0,7    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 90 |N-Áóòèëèìèäîäèêàðáîíèìèäà    |   1190-53-0   |        C6H15N5 õ ClH        |   0,2    |     à     |
|    |äèàìèäà ãèäðîõëîðèä+         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 91 |1-Áóòèë-N-(2,4,6-òðèìåòèëôå- |  30103-44-7   |          C18H28N2O          |   0,3    |     à     |
|    |íèëïèððîëèäèí#-2-êàðáîêñàìèä |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 92 |1-Áóòèë-N-(2,4,6-òðèìåòèëôå- |  19089-24-8   |       C18H28N2O õ ClH       |   0,6    |     à     |
|    |íèë)ïèððîëèäèí-2-êàðáîêñàìèä |               |                             |          |           |
|    |ãèäðîõëîðèä                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 93 |Áóòèëôîðìèàò                 |   592-84-7    |           C5H10O2           |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 94 |Âåðñàìèä ñòåàðèíîâîé êèñëîòû |               |          C20H51N2O          |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 95 |Ãàäîëèíèé îêñèä              |  12064-62-9   |            Gd2O3            |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 96 |Ãàôíèé àöåòèëàöåòîíàò        |  17475-67-1   |         C20H28HfO8          |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 97 |2,3,4,4à,5,9â-Ãåêñàãèäðî-2,8-|  33162-17-3   |      C13H18N2 õ Cl2H2       |   0,5    |     à     |
|    |äèìåòèë-1Í-ïèðèäî[4,3-â]èíäî-|               |                             |          |           |
|    |ëà, äèãèäðîõëîðèä            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 98 |(Å,Å)-Ãåêñà-2,4-äèåíîâàÿ     |   110-44-1    |           C6H8O2            |    1     |     à     |
|    |êèñëîòà+                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
| 99 |N-Ãåêñèëîêñèìåòèëàçåïèí+     |               |          C13H25NO2          |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|100 |2-Ãåêñèëîêñèíàôòàëèí+        |               |           C16H18O           |    2     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|101 |Ãåïàðèí, íàòðèåâàÿ ñîëü      |   9041-08-1   |                             |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|102 |Ãèäðàçèíêàðáîêñèëèìèäàìèä    |   2582-30-1   |          C2H8N4O3           |  0,1 À   |     à     |
|    |ãèäðîêàðáîíàò                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|103 |Ãèäðîêñèáóòàíîàò ëèòèÿ+      |  61742-10-7   |          C4H7LiO3           |   0,3    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|104 |1-Ãèäðîêñè-2,6-äèíèòðî-4-(1, |  116800-49-8  |         C8H4F4N2O6          |   0,02   |    ï+à    |
|    |1,2,2-òåòðàôòîðýòîêñè)áåíçîë |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|105 |(4-[1-Ãèäðîêñè-2-(ìåòèëàìèíî)|    51-42-3    |          C12H16NO6          |   0,01   |     à     |
|    |ýòèë]áåíçîë-1,2-äèîë)ãèäðîòà-|               |                             |          |           |
|    |ðòðàò+                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|106 |1,3-Ãèäðîêñèìåòèë-áåòà-ãèäðî-|               |          C6H15N3O4          |    10    |     à     |
|    |êñèýòèë-1,3,5-ãåêñàãèäðîòðèà-|               |                             |          |           |
|    |çîìîë-2+                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|107 |3-Ãèäðîêñè-5-ìåòèëèçîêñàçîë  |  10004-44-1   |           C4H5NO2           |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|108 |4-[2-Ãèäðîêñè-3-[(1-ìåòèëýòèë|  29122-68-7   |         C14H22N2O3          |   0,5    |     à     |
|    |)àìèíî]ïðîïîêñè]áåíçîàöåòàìèä|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|109 |4-[1-Ãèäðîêñè-2-[(1-ìåòèëýòèë|    51-30-9    |       C11H17NO3 õ ClH       |   0,1    |     à     |
|    |)àìèíî]ýòèëáåíçîë]-1,2-äèîë  |               |                             |          |           |
|    |ãèäðîõëîðèä                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|110 |3-Ãèäðîêñè-6-ìåòèë-2-ýòèëïè- |  127464-43-1  |      C8H11NO õ C4H6O2       |    2     |     à     |
|    |ðèäèí áóòàíäèîàò (1:1)+      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|111 |1-Ãèäðîêñè-2-ìåòîêñè-4-(ïðîï-|    97-54-1    |          C10H12O2           |    3     |     à     |
|    |1-èë)áåíçîë                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|112 |3-Ãèäðîêñè-N-íàôòàëåí-1-èëíà-|   132-68-3    |          C21H15NO2          |    3     |     à     |
|    |ôòàëèí-2-êàðáîêñàìèä         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|113 |5-Ãèäðîêñè-2-íèòðîçîíàôòàëèí-|  23253-13-6   |          C10H7NO5S          |    1     |     à     |
|    |ñóëüôîíîâàÿ êèñëîòà          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|114 |1-Ãèäðîêñè-N-îêòàäåöèëíàôòà- |               |          C29H45NO2          |    5     |     à     |
|    |ëèí-2-êàðáîêñàìèä            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|115 |4-Ãèäðîêñè-2,4,6-òðèìåòèëöèê-|               |           C9H14O2           |   0,5    |    ï+à    |
|    |ëîãåêñàí-2,5-äèåí-1-îí       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|116 |2-(4-Ãèäðîêñèôåíîêñè)ïðîïàíî-|  67648-61-7   |           C9H10O4           |    1     |    ï+à    |
|    |âàÿ êèñëîòà                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|117 |3-Ãèäðîêñèõèíóêëèäèí         |   1619-34-7   |           C7H13NO           |   0,3    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|118 |3-Ãèäðîêñè-3-öèàíõèíóêëèäèí  |               |          C8H12N2O           |  0,005   |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|119 |2-áåòà-Ä-Ãëþêîïèðàíîçèë-1,3,6|   4773-96-0   |          C17H16O12          |   0,3    |     à     |
|    |,7-òåòðàîêñèêñàíòåí-9-îí     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|120 |Ãîëüìèé îêñèä                |  12281-10-6   |             HoO             |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|121 |Äåöèëõëîðèä                  |  28519-06-4   |          C10H21Cl           |    1     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|122 |4-Äèàçîýòèëàìèíîáåíçîëáîðôòî-|               |         C8H12BF3N3          |   0,5    |     à     |
|    |ðèä                          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|123 |Äèàëêèëàìèíîïðîïèîíèòðèë+    |               |       C3H4N2(CnH2n+1)       |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|124 |5Í-Äèáåíç[b,f]àçåïèí-5-êàðáî-|   298-46-4    |          C15H12N2O          |   0,1    |     à     |
|    |êñàìèä                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|125 |2,3-Äèáðîìáóò-2-åí-1,4-äèîë  |   3234-02-4   |          C4H6Br2O2          |   0,2    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|126 |6,6-Äèáðîì-3,3-äèìåòèë-7-îê- |  76646-91-8   |         C8H9Br2NO5S         |   0,5    |     à     |
|    |ñî-4,4-äèîêñèä               |               |                             |          |           |
|    |(2S-öèñ)-4-òèà-1-àçàáèöèêëî-(|               |                             |          |           |
|    |3,2,0)-ãåïòàí-2-êàðáîíîâàÿ   |               |                             |          |           |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|127 |1,2-Äèáðîì-1,1-äèôòîðýòàí    |    75-82-1    |          C2H2Br2F2          |   200    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|128 |(1àëüôà)-1,2-Äèãèäðî-12-ãèä- |   1257-59-6   |     C18H27NO5 õ C4H6O6      |   0,05   |     à     |
|    |ðîêñèñåíåöèîíàí-11,16-äèîíà[R|               |                             |          |           |
|    |(R*,R*)]-2,3-äèãèäðîêñèáóòàí-|               |                             |          |           |
|    |äèîàò (1:1)                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|129 |[10,11-Äèãèäðî-5Í-äèáåíç(b,f]|   494-19-9    |           C14H13N           |    4     |     à     |
|    |-àçåïèí                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|130 |10,11-Äèãèäðî-N,N-äèìåòèë-5Í-|   113-52-0    |       C19H24N2 õ ClH        |   0,5    |     à     |
|    |äèáåíç[b,f]àçåïèí-5-ïðîïàíà- |               |                             |          |           |
|    |ìèíà ãèäðîõëîðèä+            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|131 |1,4-Äèãèäðî-6,8-äèôòîð-7-(3-ì|  98079-52-8   |     C17H19F2N3O3 õ ClH      |   0,1    |     à     |
|    |åòèëïèïåðàçèí-1-èë)-4-îêñî-  |               |                             |          |           |
|    |1-ýòèëõèíîëèí-3-êàðáîíîâàÿ   |               |                             |          |           |
|    |êèñëîòà ãèäðîõëîðèä          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|132 |1,4-Äèãèäðî-6,7-äèôòîð-4-îê- |  70032-25-6   |         C12H9F2NO3          |   0,6    |     à     |
|    |ñî-1-ýòèëõèíîëèí-3-êàðáîíîâàÿ|               |                             |          |           |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|133 |4,6-Äèãèäðîêñèïèðèìèäèí      |   1193-24-4   |          C4H4N2O2           |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|134 |1,4-Äèãèäðî-6,7-ìåòèëåíäèîê- |  32932-16-4   |          C14H15NO5          |    1     |     à     |
|    |ñè-1-ýòèë-4-îêñîõèíîëèí-3-êà-|               |                             |          |           |
|    |ðáîíîâàÿ êèñëîòà             |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|135 |1,4-Äèãèäðî-7-(4-ìåòèëïèïåðà-|  70458-95-6   |    C17H20FN3O3 õ CH4O3S     |   0,6    |     à     |
|    |çèí-1-èë)-4-îêñî-6-ôòîð-     |               |                             |          |           |
|    |1-ýòèëõèíîëèí-3-êàðáîíîâîé   |               |                             |          |           |
|    |êèñëîòû ìåòàíñóëüôîíàò       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|136 |1,4-Äèãèäðî-7-(4-ìåòèëïèïåðà-|  70458-92-3   |         C17H20FN3O3         |   0,6    |     à     |
|    |çèí-1-èë)-6-ôòîð-4-îêñî-     |               |                             |          |           |
|    |1-ýòèë-õèíîëèí-3-êàðáîíîâàÿ  |               |                             |          |           |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|137 |4,5-Äèãèäðî-4-(1-ìåòèë-4-ïè- |  34580-14-8   |     C19H19NOS õ C4H4O4      |   0,01   |     à     |
|    |ïåðèäèíèëèäåí)-1-îí-áåíçî(4,5|               |                             |          |           |
|    |-öèêëîãåïòà[1,2-b]òèîôåí-10- |               |                             |          |           |
|    |îí-(Å)-áóò-2-åíäèîàò (1:1)   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|138 |N,N-Äèãèäðîêñèìåòèëêàðáàìèä  |               |          C3H9N2O3           |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|139 |Äèãèäðî-5-ïåíòèë-2-(3Í)-ôóðà-|   104-61-0    |           C9H16O2           |    3     |     à     |
|    |íîí                          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|140 |ãàììà-[2,4-Äè(2,2-äèìåòèëïðî-|               |          C20H35NO2          |    5     |     à     |
|    |ïèë)ôåíîêñè)]áóòàíàìèä       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|141 |2-(2,2-Äè(1,1-äèìåòèëïðîïèë)ô|               |         C27H37ClNO3         |    10    |     à     |
|    |åíîêñè-àëüôà-ýòèëàöåòèëàìèíî)|               |                             |          |           |
|    |-1-ãèäðîêñè-4,6-äèõëîð-5-ìå- |               |                             |          |           |
|    |òèëáåíçîë                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|142 |2,3-Äèìåðêàïòîïðîïàí-1-ñóëü- |   4076-02-2   |         C3H7NaO3S3          |    1     |     à     |
|    |ôîíàò íàòðèÿ+                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|143 |4-Äèìåòèëàìèí-2-ìåòîêñè-5-íè-|               |        C10H11ClN2O4         |    5     |     à     |
|    |òðîáåíçîèëõëîðèä             |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|144 |3-[[(Äèìåòèëàìèíî)êàðáîíèë]îê|    51-60-5    |         C13H22N2O6S         |   0,01   |     à     |
|    |ñè]-N,N,N-òðèìåòèëáåíçîëàìè- |               |                             |          |           |
|    |íèéìåòèëñóëüôàò+             |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|145 |N-[2-[[[5-(Äèìåòèëàìèíî)ìåòèë|  66357-59-3   |      C13H22N4O3S õ ClH      |    1     |     à     |
|    |]-2-ôóðàíèë]ìåòèëòèî]ýòèë]-N'|               |                             |          |           |
|    |-ìåòèë-2-íèòðî-1,1-ýòàíäèàìèí|               |                             |          |           |
|    |ãèäðîõëîðèä+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|146 |2-[(Äèìåòèëàìèíî)ìåòèë]öèêëî-|  42036-65-7   |        C9H17NO õ ClH        |    2     |     à     |
|    |ãåêñàí ãèäðîõëîðèä           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|147 |Î,S-Äèìåòèë-N-àöåòèëôîñôîðà- |  30560-19-1   |         C4H10NO3PS          |   0,7    |    ï+à    |
|    |ìèíîòèîàò                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|148 |0,0-Äèìåòèë-S-[(4,6-äèàìèíî-1|    78-57-9    |        C6H12N5O2PS2         |    1     |    ï+à    |
|    |,3,5-òðèàçàí-2-èë)ìåòèë]äèòè-|               |                             |          |           |
|    |îôîñôàò                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|149 |5,6-Äèìåòèë-2-äèìåòèëàìèíî-  |  23103-98-2   |         C11H18N4O2          |   0,05   |    ï+à    |
|    |4-ïèðèìèäèíèëäèìåòèëêàðáàìàò |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|150 |Äèìåòèëäèìåòèëãåêñàäåêàäèåí- |               |          C20H34O4           |    15    |     ï     |
|    |êàðáîíàò                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|151 |N,N-Äèìåòèë-N-[(äèõëîðôòîðìå-|   1085-98-9   |       C9H11Cl2FN2O2S2       |    1     |     à     |
|    |òèë)òèî]-N-ôåíèëñóëüôàìèä    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|152 |Äèìåòèëåíöèêëîáóòàí  (èçîìåðû|               |            C6H12            |    50    |     ï     |
|    |1,3-äèìåòèëåíöèêëîáóòàí,     |               |                             |          |           |
|    |1,2-äèìåòèëåíöèêëîáóòàí)     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|153 |Äèìåòèëêàðáàìèä              |   1320-50-9   |           C3H8N2O           |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|154 |1,2-Äèìåòèë-3-êàðáýòîêñè-    |               |          C15H17NO4          |    5     |     à     |
|    |5-àöåòîêñèèíäîë              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|155 |0,0-Äèìåòèë-S-2-ìåðêàïòî-N-(3|   919-77-7    |         C7H16NO4PS2         |   0,15   |    ï+à    |
|    |-ìåòîêñèïðîïèë)àöåòàìèä      |               |                             |          |           |
|    |òèîôîñôîðíîé êèñëîòû         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|156 |Äèìåòèëìåòèëäîäåöåíäèêàðáîíàò|               |          C15H30O4           |    20    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|157 |0,0-Äèìåòèë-0-(4-ìåòèëòèî-3- |    55-38-9    |         C10H15O3PS2         |   0,3    |    ï+à    |
|    |ìåòèëôåíèë)òèîôîñôàò         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|158 |N,N-Äèìeòèë-N'-(4-ìeòoêcè-3- |  19937-59-8   |        C10H13ClN2O2         |    1     |     à     |
|    |xëopôeíèë)êapáaìèä           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|159 |3,3-Äèìåòèë-7-îêñî-6-àöåòèëà-|               |        C10H10N2NaO5S        |    1     |     à     |
|    |ìèíî-7-òèà-1-àçàáèöèêëî[3,2,0|               |                             |          |           |
|    |]ãåïòàíêàðáîíàò        íàòðèÿ|               |                             |          |           |
|    |1,1-äèîêñèä                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|160 |3,7-Äèìåòèë-1-(5-îêñîãåêñèë)-|   6493-05-6   |         C13H18N4O3          |    1     |     à     |
|    |3,7-äèãèäðî-1Í-ïóðèí-2,6-äèîí|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|161 |Î,Î-Äèìåòèë-S-[(2-îêñî-6-õëî-|  35575-96-3   |        C9H10ClN2O5PS        |    1     |     à     |
|    |ðîêñàçîë(4,5-â)ïèðèäèí-3(2Í)-|               |                             |          |           |
|    |èëìåòèë]òèîôîñôàò            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|162 |3,7-Äèìåòèëîêòà-2,6-äèåí-    |   5392-40-5   |           C10H16O           |    5     |     ï     |
|    |8-àëü                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|163 |1,4-Äèìåòèëïèïåðàçèí         |   104-58-1    |           C6H14N2           |   0,01   |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|164 |Äèìåòèë-[1,2-ôåíèëåíáèñ(èìè- |  23564-05-8   |        C12H14N4O4S2         |   1,5    |     à     |
|    |íîêàðáîíîòèîèë)]áèñêàðáàìàò  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|165 |N,N-Äèìåòèë-N-(2-ôåíîêñèýòèë)|   538-71-6    |         C22H40BrNO4         |   0,3    |     à     |
|    |-N-(äåêàí-1-îë)àìèíèéáðîìèä  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|166 |(1,1-Äèìåòèëýòèë)-2-ãèäðîêñè-|    87-19-4    |          C11H14O3           |    5     |     à     |
|    |áåíçîàò                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|167 |4-(1,1-Äèìåòèëýòèë)-1-ìåòèë- |    98-51-1    |           C11H16            |    1     |     ï     |
|    |áåíçîë+                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|168 |4-(1,1-Äèìåòèëýòèë)-1-ìåòèë- |  42597-10-4   |          C11H15Cl           |   0,5    |     ï     |
|    |2-õëîðáåíçîë                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|169 |4-(1,1-Äèìåòèëýòèë-2,2,2-òðè-|  16341-99-4   |          C11H13Cl3          |    2     |     à     |
|    |õëîð)-1-ìåòèëáåíçîë          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|170 |2-[4-(1,1-Äèìåòèëýòèë)ôåíèë]ï|  61136-74-1   |           C13H18O           |    3     |     à     |
|    |ðîïèîíîâûé àëüäåãèä+         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|171 |Äèìåòèëäè(ãèäðîêñèýòèë)      |               |          C6H18NO5P          |    1     |     à     |
|    |àììîíèé ôîñôîðíîêèñëûé       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|172 |1-[4-(1,1-Äèìåòèëýòèë)ôåíèë]ý|  38861-78-8   |           C12H16O           |    5     |    ï+à    |
|    |òàíîí+                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|173 |1-(1,1'-Äèìåòèëýòîêñè)áóòàí  |   1000-63-1   |           C8H18O            |    30    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|174 |(1,1-Äèìåòèëýòîêñè)áóò-1-åí  |  22617-97-6   |           C8H16O            |    20    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|175 |0,0-Äèìåòèë-2-(6-ýòîêñè-     |   6389-81-7   |          C4H11O3PS          |   0,5    |    ï+à    |
|    |2-ýòèë-4-ïèðèëèäèíèë)òèîôîñ- |               |                             |          |           |
|    |ôàò                          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|176 |3,4-Äèìåòîêñèáåíçèëõëîðèä+   |   7306-46-9   |          C9H11ClO2          |   0,3    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|177 |1,2-Äèìåòîêñèáåíçîë +        |    91-16-7    |           C8H10O2           |    1     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|178 |3,4-Äèìåòîêñèôåíèëýòèëàìèí   |   120-20-7    |          C10H15NO2          |    3     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|179 |1,1-Äè(4-ìåòîêñèôåíèë)-2,2,2-|    72-43-5    |         C16H15Cl3O2         |   0,4    |     à     |
|    |òðèõëîðýòàí+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|180 |àëüôà-[3-[[2-(3,4-Äèìåòîêñè- |   152-11-4    |      C27H38N2O4 õ ClH       |   0,2    |     à     |
|    |ôåíèë)ýòèë]ìåòèëàìèíî]ïðîïèë]|               |                             |          |           |
|    |-3,                          |               |                             |          |           |
|    |4-äèìåòîêñè-àëüôà-(1-ìåòèëý- |               |                             |          |           |
|    |òèë)áåíçîíàòîíèòðèë          |               |                             |          |           |
|    |ãèäðîõëîðèä                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|181 |2,2'-[(1,4-Äèîêñî-1,4-áóòàí- |   541-19-5    |        C14H30I2N2O2         |  0,1 Î   |     à     |
|    |äèèë)áèñ(îêñè)áèñ-N,N,N-òðè- |               |                             |          |           |
|    |ìåòèëýòàí] àìèíèéäèèîäèä+    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|182 |2,4-Äè(ïèðèäèíèé)            |               |    C21H26Cl2N2O2 õ Cl2H2    |    5     |     à     |
|    |N-ìåòèëìåòèëåíñàëèãåíèíà     |               |                             |          |           |
|    |äèõëîðèä                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|183 |N,N-Äèïpoïèëaìèío-2,6-äè-    |               |         C15H22N3O4          |    1     |     à     |
|    |íèòpo-4-(1-ìeòèëýòèë)áeíçoë  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|184 |äèÄèñïðîçèé òðèîêñèä         |   1308-87-8   |            Dy2O3            |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|185 |3,3'-Äèòèîáèñ(ìåòèëåí)áèñ[5-ã|  10049-83-9   | C16H20N2O4S2 õ Cl2H2 õ H2O  |    3     |     à     |
|    |èäðîêñè-6-ìåòèëïèðèäèí-4-ìå- |               |                             |          |           |
|    |òàíîë] äèãèäðîõëîðèä ãèäðàò  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|186 |2,2'-Äèòèîáèñýòàíàìèí        |    56-17-7    |      C4H12N2S2 x Cl2H2      |    1     |     à     |
|    |äèãèäðîõëîðèä+               |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|187 |Äèôåíèëêåòîí                 |   119-61-9    |           C13H10O           |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|188 |1,3-Äèôåíèë-5-(4-ìåòîêñèôåíèë|               |          C22H18N2O          |    10    |     à     |
|    |)ïèðàçîëèí                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|189 |2,5-Äèôåíèëîêñàçîë           |    92-71-7    |          C15H11NO           |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|190 |Äèôåíèëñóëüôèä               |   139-66-2    |           C12H10S           |   0,5    |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|191 |1,1-Äèôåíèëõëîðìåòàí         |    90-99-3    |          C13H11Cl           |    5     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|192 |Äèõëîðàöåòàìèäîìåòèë-6-õëîð- |               |         C10H9Cl3NO3         |    1     |     à     |
|    |áåíçîéíàÿ êèñëîòà            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|193 |7,7-Äèõëîðáèöèêëî-[3,2,0]-ãå-|   5307-99-3   |           C7H6ClO           |   0,5    |     ï     |
|    |ïò-2-åí-6-îí                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|194 |1,1-Äèõëîð-3,3-äèìåòèëáóòàí- |  22591-21-5   |          C6H10Cl2O          |    5     |     à     |
|    |2-îí                         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|195 |2,5-Äèõëîð-4-(1,1-äèìåòèëýòèë|               |          C11H14Cl2          |    1     |     ï     |
|    |)-1-ìåòèëáåíçîë              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|196 |2,4-Äèõëîð-6,7-äèìåòîêñèõèíà-|  27631-29-4   |        C10H8Cl2N2O2         |    1     |     à     |
|    |çîëèí                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|197 |2,6-Äèõëîðäèôåíèëàìèí        |  15307-93-4   |          C12H9Cl2N          |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|198 |àëüôà,àëüôà-Äèõëîðêàðáîíîâûå |               |   C17H30Cl2O2-C20H38Cl2O2   |    50    |    ï+à    |
|    |êèñëîòû ôðàêöèè Ñ17-20       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|199 |N-(3,4-Äèõëîðôåíèë)-2-ìåòèëï-|   2164-09-2   |         C10H9Cl2NO          |   0,1    |     à     |
|    |ðîï-2-åíàìèä                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|200 |1,1-Äèõëîð-3-ìåòèëáóòåí-1+   |  32363-91-0   |           C5H8Cl2           |    2     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|201 |1,1-Äèõëîð-4-ìåòèëïåíò-4-åí- |  62836-20-8   |          C6H10Cl2O          |    1     |     à     |
|    |2-îë                         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|202 |2,5-Äèõëîð-4-íèòðîàìèíîáåíçîë|   6627-34-5   |         C6H4Cl2N2O2         |   0,5    |     à     |
|    |+                            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|203 |1-(2,6-Äèõëîðôåíèë)èíäîëèí-  |               |          C14H9Cl2O          |    10    |     à     |
|    |2-îí                         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|204 |N-(2,6-Äèõëîðôåíèë)-N-ôåíèëà-|  84803-53-2   |         C14H11Cl2NO         |    2     |     à     |
|    |öåòàìèä                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|205 |1,                           |  43067-49-8   |         C18H18Cl2O3         |    5     |    ï+à    |
|    |1-Äè(4-õëîðôåíîêñè)-3,3-äèìå-|               |                             |          |           |
|    |òèëáóòàí-2-îí                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|206 |2,2-Äè(4-öèàíàòîôåíèë)ïðîïàí |               |          C17H16N2           |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|207 |Äèöèêëîãåêñèëàìèíà ôîñôàò    |               |         C12H26NO4P          |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|208 |Äèöèêëîãåêñèëîëîâî îêñèä+    |               |          C12H22OSn          |   0,01   |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|209 |N-[2-(Äèýòèëàìèíî)ýòèë]-4-(äè|  89591-51-5   |      C16H26N4O4 x ClH       |   0,5    |     à     |
|    |ìåòèëàìèíî)-2-ìåòîêñè-5-íèò- |               |                             |          |           |
|    |ðîáåíçàìèäà ãèäðîõëîðèä      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|210 |2-(Äèýòèëàìèíî)-N-(2,6-äèìå- |   137-58-6    |          C14H22N2O          |   0,5    |     à     |
|    |òèëôåíèë)àöåòàìèä            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|211 |N-[2-(Äèýòèëaìèío)ýòèë]-2-ìeò|  51012-33-0   |      C15H24N2O6S x ClH      |    2     |     à     |
|    |oêcè-5-(ìeòèëcyëüôoíèë)áeíçaì|               |                             |          |           |
|    |èäa ãèäðîõëîðèä              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|212 |Äèýòèë(Í-ãàììà)äåöèëîêñèïðî- |               |       C25H43NNa2O11S        |    5     |     à     |
|    |ïèë(N-áåòà)êàðáîêñè(áåòà)ñó- |               |                             |          |           |
|    |ëüôîïðîïèë        àñïàðàãèíàò|               |                             |          |           |
|    |äèíàòðèÿ                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|213 |Äèýòèë-(3,4-äèôòîðàìèíîáåíçîë|               |         C14H17F2NO4         |   0,6    |     à     |
|    |)ìåòèëåíïðîïàíäèîàò          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|214 |Äèýòèëåíòðèàìèíïåíòàýòàíîâîé |               |         C14H33N3Zn          |    10    |     à     |
|    |êèñëîòû öèíêîâûé êîìïëåêñ    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|215 |Äèýòèëêàðáîíàò               |   105-58-8    |           C5H10O3           |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|216 |Äèýòèëåíòðèàìèíïåíòààöåòàò   |               |      C14H27CuN3Na3O10       |    1     |     à     |
|    |òðèíàòðèÿ êîìïëåêñ ñ ìåäüþ   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|217 |Äèýòèëïðîïàíäèîàò            |   105-53-3    |           C7H12O4           |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|218 |0,0-Äèýòèë-0-(3,5,6-òðèõëîð- |   2921-88-2   |        C9H11Cl3NO3PS        |   0,3    |    ï+à    |
|    |ïèðèäèí-2-èë)òèîôîñôàò       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|219 |Äèýòèëôîñôàò-S-ýòèëèçîòèóðî- |               |         C7H19N2O4PS         |    1     |     à     |
|    |íèé                          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|220 |0,0-Äèýòèë-0-(2-õèíîêñàëèíèë)|  13593-03-8   |        C12H15N2O3PS         |   0,7    |    ï+à    |
|    |òèîôîñôîíàò                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|221 |N,N-Äèýòèë-2-õëîðýòàíàìèí    |   869-24-9    |       C6H14ClN õ HCl        |   0,5    |     à     |
|    |ãèäðîõëîðèä+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|222 |(R*S*)-4,4'-(1,2-Äèýòèë-1,2-ý|  13517-49-2   |        C18H20K2O6S2         |   0,02   |     à     |
|    |òàíäèèë)áèñ(áåíçîëñóëüôîíàò  |               |                             |          |           |
|    |äèêàëèÿ)+                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|223 |0,0-Äèýòèë-0-(6-ýòîêñèêàðáî- |  13457-18-6   |        C14H20N3O5PS         |   0,5    |    ï+à    |
|    |íèë-5-ìåòèë)ïèðàçîë-(1,5-ïè- |               |                             |          |           |
|    |ðèëèäèí-2-îë)òèîôîñôàò       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|224 |Äîäåöèëäèìåòèëãèäðîêñèìåòèëà-|  85736-63-6   |         C16H36ClNO          |   0,5    |     à     |
|    |ìèíèéõëîðèä+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|225 |äèÅâðîïèé òðèîêñèä           |   1308-96-9   |            Eu2O3            |    6     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|226 |Èçîäåêàíîë+                  |  25339-17-7   |           C10H22O           |    10    |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|227 |àëüôà-Èçîäåöèë-îìåãà-ãèäðîê- |  61827-42-7   |          C22H46O8           |    3     |    ï+à    |
|    |ñèãåêñà(îêñè-1,2-ýòàíäèîë)   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|228 |Èçîïðîïàíîëüíûé       ñîëüâàò|               |         C19H26O6N2S         |   0,5    |     à     |
|    |ñóëüôîêñèäáåíçèëïåíèöèëëèíà  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|229 |2-Èìèäàçîëèäèíîí             |   120-93-4    |           C3H6N2O           |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|230 |Èòòåðáèé äèîêñèä             |  56321-58-1   |            YbO2             |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|231 |Êàëüöèé öèàíóðàò             |  53846-34-7   |          C3HCaN3O3          |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|232 |1-Êàðáàìîèë-3-ìåòèëïèðàçîë   |               |           C5H7N3O           |    3     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|233 |2-Êàðáîêñè-4,5-äèìåòîêñèôåíè-|               |         C10H12N2O5          |    3     |     à     |
|    |ëêàðáàìèä                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|234 |3-Êàðáîêñèõèíóêëèäèí         |               |          C8H13NO2           |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|235 |(2-Êàðáîýòîêñè-1-ìåòèëýòèë)-(|               |          C11H21NO4          |    5     |    ï+à    |
|    |2-êàðáîìåòîêñè-1-ìåòèëýòèë)àì|               |                             |          |           |
|    |èí                           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|236 |2-Êàðáýòîêñèàìèíî-10-(3-äèý- |               |         C22H27N3O3S         |   0,5    |     à     |
|    |òèëàìèíîïðîïèîíèë)ôåíîòèàçèí+|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|237 |2-Êàðáýòîêñèàìèíî-10-(3-äèý- |               |        C22H28ClN3O3S        |   0,5    |     à     |
|    |òèëàìèíîïðîïèîíèë)ôåíîòèàçèíà|               |                             |          |           |
|    |ãèäðîõëîðèä+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|238 |3-Êàðáýòîêñè-äåëüòà-äåãèäðî- |               |         C10H16N3O2          |    1     |     ï     |
|    |õèíóêëèäèí                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|239 |4-Êåòî-3-ïðîï-1-åíèë-        |               |        C38H43N3O5S3         |    1     |     à     |
|    |3-ýòèë-5-(1''-ýòèëäèãèäðîõè- |               |                             |          |           |
|    |íîëèä-4-îë-ýòèëèäåí)-4',5'-äè|               |                             |          |           |
|    |ôåíèëòèàçîëèíîòèàçîëîëöèàíý- |               |                             |          |           |
|    |òèëñóëüôàò                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|240 |Ìåòèëãóàíèëèçîêàðáàìèä       |               |         C26H16N4O5          |    2     |     à     |
|    |êîìïëåêñ ñ õëîðèñòûì öèíêîì  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|241 |Êðàñèòåëü êóáîâûé Ñ áîðäî    |               |         C26H16N4O5          |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|242 |Êðàñèòåëü        îðãàíè÷åñêèé|               |                             |    5     |     à     |
|    |"Íåãðîçàí Ï"                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|243 |Êðàñèòåëü        îðãàíè÷åñêèé|   5850-21-5   |       C23H14N6Na2O9S        |    5     |     à     |
|    |õðîìîâûé ÷åðíûé "Î"          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|244 |Êóïðèò    âèñìóòà    ñòðîíöèÿ|  118392-20-4  |       Bi4Ca3Cu4O16Sr3       |   0,5    |     à     |
|    |êàëüöèÿ                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|245 |Êóïðèò èòòðèÿ áàðèÿ+         |  111907-01-8  |          Ba2Cu3O7Y          |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|246 |Êóïðèò òàëëèÿ áàðèÿ êàëüöèÿ+ |  115866-07-4  |       Ba2Ca2Cu3O10Tl2       |   0,04   |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|247 |Êóïðîíàôò                    |               |                             |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|248 |äèËàíòàí òðèîêñèä            |   1312-81-8   |            La2O3            |    6     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|249 |Ëàíòàíà ñòðîíöèÿ êîáàëüòèò+  |  128090-06-2  |         CoLaO3Sr0,5         |   0,2    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|250 |Ëåñïåäåöèÿ      êîïåå÷íèêîâàÿ|               |                             |    5     |     à     |
|    |(ñóõîé ýêñòðàêò ëèñòüåâ)     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|251 |Ëèãíèí       ìîäèôèöèðîâàííûé|               |                             |    2     |     à     |
|    |ãèäðîëèçíûé îêèñëåííûé       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|252 |Ëèãîôóì                      |               |                             |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|253 |Ëþìèíîôîð Ôë-543-1           |               |   Ce0,2Gd0,2La0,4O4PTb0,1   |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|254 |Ëþòåöèé îêñèä                |  12032-02-8   |             LuO             |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|255 |MQ624M  (ñìåñü   ÷åòâåðòè÷íûõ|               |                             |    1     |     à     |
|    |àììîíèåâûõ ñîåäèíåíèé)+      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|256 |Ìàñëî ñîñíîâîå ôëîòàöèîííîå  |               |                             |    15    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|257 |Ìàöåðîáàöèëëèí               |               |                             |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|258 |Ìåäíàÿ àìàëüãàìà /â ïåðåñ÷åòå|  12757-18-5   |            CuHg             |   0,4    |     à     |
|    |íà  ðòóòü,   êîíòðîëü   ðòóòè|               |                             |          |           |
|    |îáÿçàòåëåí/                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|259 |Ìåíòàíèëàöåòàò               |               |           C16H22O           |    10    |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|260 |Ìåòàíîëüíûé          ñîëüâåíò|               |         C16H11N2O5S         |   0,5    |     à     |
|    |ñóëüôîêñèäà áåíçèëïåíèöèëëèíà|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|261 |Ìåòèë-(4-àìèíîêàðáîíèë)áåíçî-|   6757-31-9   |           C9H9NO3           |    1     |     à     |
|    |àò                           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|262 |[S-(R*,R*)]-2-(Ìåòèëàìèíî)-1-|   345-78-8    |       C10H15NO x ClH        |    1     |     à     |
|    |ôåíèëïðîïàí-1-îë ãèäðîõëîðèä+|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|263 |2-Ìåòèëàìèíî-6-õëîðáåíçîéíàÿ |               |          C8H8ClNO2          |    5     |     à     |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|264 |2-Ìåòèëàìèíî-5-õëîðáåíçîôåíîí|   1022-13-5   |         C14H12ClNO          |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|265 |4-Ìåòèëáåíçîëñóëüôîíîâîé     |   6192-52-5   |        C7H8O3S x H2O        |    1     |    ï+à    |
|    |êèñëîòû ãèäðàò               |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|266 |1-Ìåòèë-2-áðîììåòèë-2-êàðáý- |               |        C15H15Br2NO3         |    5     |     à     |
|    |òîêñè-5-àöåòîêñè-6-áðîìèíäîë |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|267 |8-(3-Ìåòèëáóò-2-åíèë)-5,4,7-0|               |          C25H26O12          |    2     |     à     |
|    |-Â-Ä-ãëþêîïèðàíîçèëôëàâàíàíîë|               |                             |          |           |
|    |ôåëëàâèí                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|268 |Ìåòèëãåêñàí-1,6-äèîàò+       |   627-91-8    |           C7H12O4           |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|269 |Ìåòèëãåïòàäåêàôòîðíîíàíîàò   |  51502-45-5   |         C10H3F17O2          |   0,1    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|270 |6-Ìåòèëãåïò-5-åí-2-îí+       |   110-93-0    |           C8H14O            |    5     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|271 |9-Ìåòèë-1,2-äèãèäðîêàðáàçîë-4|  51626-88-1   |          C13H13NO           |    2     |     à     |
|    |(3Í)-îí                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|272 |Ìåòèë-4-äèìåòèëàìèíî-2-ìåòîê-|   1202-25-1   |          C11H15NO3          |    5     |     à     |
|    |ñèáåíçîàò                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|273 |Ìåòèë-4-äèìåòèëàìèíî-5-íèòðî-|               |         C11H14N2O5          |    5     |     à     |
|    |2-ìåòîêñèáåíçîàò             |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|274 |Ìåòèë-2,                     |  61898-95-1   |         C21H20Cl2O3         |    2     |     ï     |
|    |2-äèìåòèë-3-(2,2-äèõëîðýòåíèë|               |                             |          |           |
|    |)öèêëîïðîïàíêàðáîíàò         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|275 |2-Ìåòèë-1-äèýòèëàìèíîáóòàí-  |               |          C9H19N2O2          |    5     |    ï+à    |
|    |3-îí-îêñèì                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|276 |Ìåòèëåí-áèñ-4-(1-ìåòèëáåíçîèë|               |         C21H24N2O2          |    2     |     à     |
|    |)ïèïåðàçèí                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|277 |2-Ìåòèëèìèäàçîë              |   693-98-1    |           C4H6N2            |    2     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|278 |àëüôà-Ìåòèëêàðáàìîèë-5-ìåòèë-|  532637-71-1  |         C10H9ClN2O5         |    5     |     à     |
|    |íèòðî-6-õëîðáåíçîéíàÿ êèñëîòà|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|279 |2-Ìåòèë-3-êàðáýòîêñè-5,5-äè- |               |           C9H13O3           |    5     |     à     |
|    |ãèäðîïèðàí                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|280 |àëüôà-Ìåòèë-4-(2-ìåòèëïðîïèë)|               |                             |    5     |     ï     |
|    |ôåíèëýòàíîâàÿ êèñëîòà        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|281 |1-Ìåòèë-4-(1-ìåòèëýòèë)öèêëî-|    99-85-4    |           C10H16            |    8     |     ï     |
|    |ãåêñàí-1,4-äèåí              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|282 |Ìåòèëìåòîêñèàöåòàò           |   6290-49-9   |           C4H8O3            |    1     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|283 |Ìåòèë-2-ìåòîêñè-5-ìåòèëñóëü- |  37874-09-2   |          C9H12O4S           |    10    |     à     |
|    |ôîíèëáåíçîàò                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|284 |4-Ìåòèë-9-ìåòîêñè-2,4,5,6-òå-|  53734-79-5   |       C19H21N3O x ClH       |   0,2    |     à     |
|    |òðàãèäðî-1Í-3,4,6à-òðèàçàôëó-|               |                             |          |           |
|    |îðàíòåíà ãèäðîõëîðèä+        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|285 |Ìåòèë-4-öèàíîáåíçîàò         |   1229-35-7   |           C9H7NO2           |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|286 |2-Ìåòèë-4(5)-íèòðîèìèäàçîë   |   696-23-1    |          C4H5N3O2           |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|287 |Ìåòèëïèðèäèíà ãèäðîõëîðèä /ïî|               |         C6H7N x ClH         |    5     |     à     |
|    |àëüôà-ïèêîëèíó/              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|288 |Ìåòèë-2-ïèðîëèäèí            |  51013-18-4   |           C5H9NO            |   0,5    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|289 |2-[4-(2-Ìåòèëïðîïèë)ôåíèë]ïðî|  15687-27-1   |          C13H18O2           |    1     |     à     |
|    |ïàíîâàÿ êèñëîòà              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|290 |2-Ìåòèë-2,3,4,5-òåòðàãèäðî-5-|   6153-33-9   |   C19H20N2 x 0,5C10H8O6S2   |    1     |     à     |
|    |(ôåíèëìåòèë)-1Í-ïèðèäî[4,3-b]|               |                             |          |           |
|    |èíäîë                        |               |                             |          |           |
|    |íàôòàëèí-1,5-äèñóëüôîíàò     |               |                             |          |           |
|    |(1:2)                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|291 |Ìåòèëòðèàëêèëàìèíèéìåòèëñóëü-|               |   CH3(CnH2n+1)3N x CH4O4S   |    1     |     à     |
|    |ôàò                          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|292 |Ìåòèë òðèàëêèëàìèíèéíèòðàò   |               |    CH3(CnH2n+1)3N x HNO3    |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|293 |Ìåòèëòðèàëêèëàìèíèéñóëüôàò   |               |   CH3(CnH2n+1)3N x H2O4S    |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|294 |Ìåòèëôåíèëäèìåòîêñèñèëàí+    |   3027-21-2   |          C9H44O2Si          |    1     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|295 |3-Ìåòèë-1-ôåíèëïèðàçîë-5-îí  |               |          C10H10N2O          |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|296 |Ìåòèëôîñôîíîêàðáàìèíîâàÿ     |   2231-31-4   |          C7H16NO5P          |    1     |    ï+à    |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|297 |2-Ìåòèë-4-õëîðáóò-1-åí-3-èí+ |  51951-41-8   |           C5H5Cl            |    1     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|298 |2-Ìåòèë-2-(3-õëîðïðîïèë)-1,3-|   5978-08-5   |          C7H13ClO2          |    2     |    ï+à    |
|    |äèîêñîëàí                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|299 |N-(1-Ìåòèëýòèë)àìèíîáåíçîë+  |   768-52-5    |           C9H13N            |    1     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|300 |2-(1-Ìåòèëýòèë)-5-ìåòèëöèêëî-|   1490-04-6   |           C10H20O           |    2     |    ï+à    |
|    |ãåêñàíîë                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|301 |[S]-1-(1-Ìåòèëýòèë)-4-ìåòèë- |   2438-10-0   |           C10H18O           |    30    |     ï     |
|    |öèêëîãåêñ-3-åí-1-îë          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|302 |(1-Ìåòèëýòèë)öèêëîãåêñàí+    |   696-29-7    |            C9H17            |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|303 |2-(1-Ìåòèëýòîêñè)ýòàíîë      |   109-59-1    |           C5H12O2           |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|304 |4-Ìåòîêñèàöåòîôåíîí+         |   100-06-1    |           C9H10O2           |    3     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|305 |2-Ìåòîêñèáåíçîéíàÿ êèñëîòà   |   579-75-9    |           C8H8O3            |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|306 |5-Ìåòîêñè-1Í-èíäîë-1-ýòàíàìèí|  110194-93-6  |          C11H14N2O          |   0,1    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|307 |5-Ìåòîêñè-1Í-èíäîë-1-ýòàíàìèí|    66-83-1    |       C11H14N2O x ClH       |   0,1    |     à     |
|    |ãèäðîõëîðèä+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|308 |N-L-(Ìåòîêñèêàðáîíèëýòèë)-2,6|               |          C12H18NO2          |    4     |    ï+à    |
|    |-äèìåòèëàìèíîáåíçîë          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|309 |5-Ìåòîêñè-2-[[(4-ìåòîêñè-3,5-|  73590-58-6   |         C17H10N3O3S         |   0,01   |     à     |
|    |äèìåòèë-2-ïèðèäèíèë)ìåòèë]ñó-|               |                             |          |           |
|    |ëüôèíèë]-1Í-áåíçèìèäàçîë     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|310 |6-Ìåòîêñè-1-îêñî-1,4-ïèðèäî[4|               |         C12H16N2O2          |    10    |     à     |
|    |,3-b]èíäîë                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|311 |2-(Ìåòîêñèôåíèë)ãèäðàçèíñóëü-|  86265-16-9   |         C7H9N2NaO4S         |    2     |     à     |
|    |ôîíàò íàòðèÿ                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|312 |Ìåòîêñèôåíèëãèäðàçîí         |               |         C12H15N3O3          |    4     |     à     |
|    |ïèïåðèäèí-2,3-äèîí           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|313 |4-(Ìåòîêñèôåíèë)äèàçåíñóëüôî-|   5354-81-1   |         C7H7N2NaO4S         |    5     |     à     |
|    |íàò íàòðèÿ                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|314 |2-Ìåòîêñèôåíîë               |    90-05-1    |           C7H8O2            |    5     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|315 |(8                           |   7549-43-1   |      C20H24N2O2 x ClH       |   0,5    |     à     |
|    |àëüôà,9R)-6'-Ìåòîêñèõèíõîíàí-|               |                             |          |           |
|    |9-îë ãèäðîõëîðèä             |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|316 |4-[áåòà-(2-Ìåòîêñè-5-õëîðáåí-|               |        C16H17ClN2O4         |    10    |     à     |
|    |çàìèäî)ýòèë]áåíçîëñóëüôîíàìèä|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|317 |2-Ìåòîêñèýòàíîë              |   109-86-4    |           C3H8O2            |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|318 |4-Ìîðôîëèíî-2,5-äèáóòîêñèáåí-|               |        C18H28BF4N2O3        |    2     |     à     |
|    |çîëäèàçîíèé òåòðàôòîðáîðàò   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|319 |Ìóêàëòèí                     |               |                             |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|320 |Ìóëüòèýíçèìíàÿ     êîìïîçèöèÿ|               |                             |   0,5    |     à     |
|    |ÑÕ-1                      (ÒÓ|               |                             |          |           |
|    |9291-024-05800805-97)        |               |                             |          |           |
|    |/êîíòðîëü ïî àìèëàçå/        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|321 |Ìóëüòèýíçèìíàÿ     êîìïîçèöèÿ|               |                             |    1     |     à     |
|    |ÑÕ-2                      (ÒÓ|               |                             |          |           |
|    |9291-029-34588571-98)        |               |                             |          |           |
|    |/êîíòðîëü ïî öåëëþëàçå/      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|322 |äèÍàòðèé âîëüôðàìàò          |  13472-45-2   |           Na2O4W            |   0,1    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|323 |äèÍàòðèé ïåíòàöèàíîôåððàò (2)|  13755-38-9   |      C5FeN5Na2O x 2H2O      |   0,3    |     à     |
|    |äèãèäðàò+                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|324 |àëüôà-Íàôòèëýòàíîâàÿ êèñëîòà |    86-87-3    |           C12H8O2           |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|325 |5-(2-Íàôòîèë)-àìèíîáåíçèìèäî-|               |         C18H14O2N3          |    3     |     à     |
|    |çîë-2-îí                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|326 |Íåîäèì òðèîêñèä              |   1313-97-9   |            NdO3             |    6     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|327 |Íåôòÿíûå ñóëüôîêñèäû+        |               |                             |    2     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|328 |Íèòðèëîòðèìåòèëåíòðèôîñôîíî- |               |     C3H12CuNO9P3 x 3H2O     |    2     |     à     |
|    |âîé êèñëîòû  ìåäíûé  êîìïëåêñ|               |                             |          |           |
|    |òðèãèäðàò                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|329 |Íèòðèëîòðèìåòèëåíôîñôîíàò    |               |    C3H9NNa3O9P3Zn x 3H2O    |    5     |     à     |
|    |òðèíàòðèÿ  öèíêîâûé  êîìïëåêñ|               |                             |          |           |
|    |òðèãèäðàò                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|330 |Íèòðèëîòðèìåòèëåíôîñôîíîâîé  |               |     C3H12FeNO9P3 x 5H2O     |    10    |     à     |
|    |êèñëîòû   æåëåçíûé   êîìïëåêñ|               |                             |          |           |
|    |ïåíòàãèäðàò                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|331 |4-Íèòðîáåíçîëêàðáîêñèìèäàìèä |  15723-90-7   |       C7H7N3O2 x ClH        |    1     |     à     |
|    |ãèäðîõëîðèä                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|332 |5-Íèòðî-4-äèìåòèëàìèíî-2-ìå- |  42832-21-3   |         C10H12N2O5          |    5     |     à     |
|    |òîêñèáåíçîéíàÿ êèñëîòà       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|333 |3-Íèòðîäèôåíèëàìèí           |   4531-79-7   |         C12H10N2O2          |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|334 |N-(3-Íèòðîôåíèë)àöåòàìèä     |   122-28-1    |          C8H8N2O3           |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|335 |3-(5-Íèòðîôóðàí-2-èë)ïðîï-   |   1874-22-2   |           C7H5NO4           |   0,5    |     à     |
|    |2-åíàëü+                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|336 |5-Íèòðî-2-ôóðàíêàðáîêñàëüäå- |   698-63-5    |           C5H3NO4           |    1     |     à     |
|    |ãèä                          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|337 |2-[2-(5-Íèòðî-2-ôóðèë)ýòåíèë]|   735-84-2    |         C15H10N2O3          |    3     |     à     |
|    |õèíîëèí                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|338 |2-[2-(5-Íèòðî-2-ôóðèë)ýòåíèë]|  70762-66-2   |         C25H30N4O4          |    1     |     à     |
|    |-4-õèíîëèíêàðáîíîâîé         |               |                             |          |           |
|    |êèñëîòû-1-äèýòèëàìèíî-4-ïåí- |               |                             |          |           |
|    |òèëàìèä                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|339 |(5-Íèòðî-2-ôóðôóðàíèë)ìåòàí- |    92-55-7    |           C9H9NO7           |    2     |    ï+à    |
|    |äèîëäèàöåòàò                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|340 |4-Íèòðî-2-öèàíàìèíîáåíçîë    |  17420-30-3   |          C7H5N2O2           |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|341 |2,2-Îêñèáèñ(2-õëîðïðîïàí)    |  39638-32-9   |          C6H12Cl2O          |    5     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|342 |1,1'-Îêñèäè-2-ïðîïàíîë       |   110-98-5    |           C6H14O3           |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|343 |N-Îêñèìåòèë-N,N-äè[äè(2-îêñè-|               |         C12H28N4O6          |    10    |     à     |
|    |ýòèëàìèíîìåòèë)]êàðáàìèä+    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|344 |Îêñèðàíèëìåòèëíåîäåêàíîàò    |  26761-45-5   |          C13H24O3           |    10    |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|345 |2-Îêñèýòèëäåöèëñóëüôèä       |  41891-88-7   |          C12H26OS           |    1     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|346 |9-Îêñî-10(9Í)-àêðèäèíàöåòàò  |  58880-43-6   |         C15H10NNaO3         |   0,1    |     à     |
|    |íàòðèÿ                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|347 |3-Îêñî-2-(òðèôòîðìåòèë)äîäå- |               |          C9HF15O3           |    1     |     ï     |
|    |êàôòîðîêòàíîâàÿ êèñëîòà      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|348 |2-Îêñî-4-ôåíèëïèððîëèäèíàöå- |  77472-70-9   |          C12H13NO           |    5     |     à     |
|    |òàìèä                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|349 |Îêòàäåêàíîàò àëþìèíèÿ        |   637-12-7    |         C54H105AlO6         |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|350 |Îêòàäåêàíîàò ìàãíèÿ          |   557-04-0    |         C36H70MgO4          |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|351 |2,2,3,3,4,4,5,5-Îêòàôòîðïåí- |  27827-90-3   |          C9H5F8NO2          |    2     |     ï     |
|    |òèë-2-öèàíïðîï-2-åíîàò+      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|352 |2-(Îêòèëòèî)ýòàíîë           |   3547-33-9   |          C10H22OS           |    1     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|353 |Îêòèëôåíîëû Ñ14-22+          |               |                             |    1     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|354 |Îêòèëõëîðèä                  |  57214-71-8   |           C8H9Cl            |    1     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|355 |Îêòèëöèàíäèôåíèë             |               |           C21H25N           |    5     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|356 |Îêòèëýòåíèëñóëüôîí+          |  28345-91-7   |          C10H19O2S          |   0,5    |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|357 |Îëîâî äèîêñèä                |   1317-45-9   |            SnO2             |    6     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|358 |Îëîâî        ÷åòûðåõõëîðèñòîå|  10026-06-9   |        Cl4Sn x 5H2O         |    4     |     à     |
|    |ïÿòèâîäíîå+                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|359 |Îñìèé                        |   7440-04-2   |             Os              |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|360 |Ïàëëàäèåâàÿ ÷åðíü            |   7440-05-3   |             Pd              |   1 À    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|361 |Ïåðîêñîýòàíîâàÿ  êèñëîòà+  /ñ|    79-21-0    |           C2H4O3            |   0,2    |     ï     |
|    |îáÿçàòåëüíûì        êîíòðîëåì|               |                             |          |           |
|    |àöåòîíà/                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|362 |Ïåíòàëãèí        /êîíòðîëü ïî|  56603-86-2   |                             |   0,2    |     à     |
|    |ïàðàöåòàìîëó/                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|363 |5,5-Ïåíòàìåòèëåí-7-îêñî-2,3,4|               |          C14H25N2O          |    3     |     à     |
|    |,5,6,7-ãåêñàãèäðîöèêëîïåíòà- |               |                             |          |           |
|    |àëüôà-ïèðèìèäèí              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|364 |Ïåòàí-3-îí+                  |    96-22-0    |           C5H10O            |    20    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|365 |Ïåðôòîðíîíààò àììîíèÿ+       |   4149-60-4   |          C9H21NO2           |   0,05   |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|366 |Ïèïåðèäèíêàðáîíîâîé   êèñëîòû|   5107-10-8   |       C6H11NO2 x ClH        |    3     |     à     |
|    |ãèäðîõëîðèä                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|367 |4,4'-(2-Ïèðèäèëìåòèë)áèñ(ãèä-|   603-50-9    |          C22H19NO4          |   0,05   |     à     |
|    |ðîêñèáåíçîë)äèàöåòàò         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|368 |Ïèðèäèí ãèäðîáðîìèä          |  18820-82-1   |         C5H5N x BrH         |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|369 |Ïèðèäèí-4-êàðáîíîâàÿ êèñëîòà |    55-22-1    |           C6H5NO2           |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|370 |Ïèðèäèí-4-êàðáîíîâîé  êèñëîòû|               |     C6H7FeN3O5S x H4O2      |    1     |     à     |
|    |ãèäðàçèäà êîìïëåêñ ñ  æåëåçîì|               |                             |          |           |
|    |(2+) ñóëüôàò äèãèäðàò        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|371 |Ïîëèìåð   êóáîâûõ    îñòàòêîâ|               |                             |    10    |     à     |
|    |ðåêòèôèêàöèè ñòèðîëà         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|372 |Ïîëèìåòèëåíñóëüôèä           |               |                             |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|373 |Ïîëè[îêñè(äèìåòèëñèëèëåí)]   |   9016-00-6   |         [C2H6OSi]n          |    10    |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|374 |Ïðàçåîäèì îêñèä              |  12035-81-3   |             PrO             |    6     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|375 |Ïðîïàíäèàìèä                 |   108-13-4    |          C3H6N2O2           |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|376 |Ïðîïàí-1,2-äèîë-2-ìåòèëïðîï- |               |           C7H13O3           |    10    |     ï     |
|    |2-åíîàò                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|377 |N-Ïðîï-1-åíèë-N-(2,4,6-òðèìå-|               |        C18H27BrN2O2         |   0,2    |     à     |
|    |òèëôåíèëàìèíîêàðáîíèëìåòèë)ìî|               |                             |          |           |
|    |ðôîëèíèé áðîìèä+             |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|378 |2-Ïðîïèëïåíòàíîàò íàòðèÿ     |   1069-66-5   |          C8H15O2Na          |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|379 |Ðàóíàòèí+                    |  39379-45-9   |                             |   0,1    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|380 |Ðóñòîìàññ           (áèîìàññà|               |                             |  0,1 À   |     à     |
|    |ïðîäóöåíòà        àâåðìåêòèíà|               |                             |          |           |
|    |Streptomyces avermitilis 3NN)|               |                             |          |           |
|    |/ïî áåëêó/                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|381 |Ðóòåíèé ãèäðîêñèä õëîðèä     |  16845-29-7   |           Cl3HORu           |   0,1    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|382 |Ðèáîôëàâèí-5'-äèãèäðîôîñôàò  |   146-17-8    |         C17H21N4O9P         |   0,1    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|383 |Ðèáîôëàâèí-5'-(äèãèäðîôîñôàò)|   130-40-5    |        C17H20N4NaO9P        |   0,1    |     à     |
|    |íàòðèÿ                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|384 |Ñåëåí ñóëüôèä+               |   7446-34-6   |             SSe             |   0,05   |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|385 |2-Ñåìèêàðáàçèäýòàíîâàÿ       |               |          C3H9N3O3           |   0,3    |     à     |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|386 |Ñêàíäèé îêñèä                |  12059-91-5   |             ScO             |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|387 |Ñìåñü                        |               |                             |    1     |     à     |
|    |äèàëêèëÑ17-20äèìåòèëàìèíèéõ- |               |                             |          |           |
|    |ëîðèäà                      è|               |                             |          |           |
|    |àëêèëÑ10-16áåíçèëäèìåòèëàìè- |               |                             |          |           |
|    |íèéõëîðèäà+                  |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|388 |Ñìåñü                        |               |                             |    1     |     à     |
|    |äèôåíèë-4-òðåòáóòèëôîñôàòà   |               |                             |          |           |
|    |(52,9%),                     |               |                             |          |           |
|    |äè-ï-òðåòáóòèëôåíèëôîñôàòà   |               |                             |          |           |
|    |(30,3%)   è   òðèôåíèëôîñôàòà|               |                             |          |           |
|    |(16,8%)                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|389 |Ñìåñü         ìåòîêñèãëèêîëåé|               |                             |    7     |     ï     |
|    |(ìåòîêñèäèãëèêîëü   -    10%,|               |                             |          |           |
|    |ìåòîêñèòðèãëèêîëü   -    75%,|               |                             |          |           |
|    |ìåòîêñèòåòðàãëèêîëü - 15%)   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|390 |Ñìåñü ñîëåé àëêèëÑ10-16àìèíîâ|               |                             |    10    |     ï     |
|    |ñ êèñëîòàìè  Ñ1-4+  /êîíòðîëü|               |                             |          |           |
|    |ïî èçîïðîïèëîâîìó ñïèðòó/    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|391 |Ñìåñü                        |               |       C19H13Cl7N2O4S2       |    2     |     à     |
|    |N-òðèõëîðìåòèëòèîôòàëèìèäà  ñ|               |                             |          |           |
|    |N-òåòðàõëîð-1,1,2,2-ýòèëòèî- |               |                             |          |           |
|    |òåòðàãèäðîôòàëèìèäîì         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|392 |Ñòðèõíèäèí-10-îí íèòðàò+     |    66-32-0    |      C21H22N2O2 x HNO3      |  0,015   |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|393 |Ñòðîíöèé ìåòàôîñôàò          |  18266-28-9   |           O6P2Sr            |    8     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|394 |7-Ñóëüôàìîèë-6-õëîð-3,4-äèãè-|               |         C7H6ClN3O4S         |    1     |     à     |
|    |äðî-2Í-1,2,4-áåíçîòèàäèàçèí-1|               |                             |          |           |
|    |,1-äèîêñèä                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|395 |Òåðáèé îêñèä                 |  12035-91-5   |             TbO             |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|396 |Òåòðàáóòîêñèòèòàí            |  132071-58-0  |         C16H36O4Ti          |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|397 |1,2,3,6-Òåòðàãèäðî-2,6-äèîê- |  24598-73-0   |          C5H3KN2O4          |    1     |    ï+à    |
|    |ñîïèðèìèäèí-4-êàðáîíàò êàëèÿ |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|398 |1,2,3,9-Òåòðàãèäðî(4Í)êàðáà- |  15128-52-6   |          C12H11NO           |    2     |     à     |
|    |çîë-4-îí+                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|399 |1,2,3,9-Òåòðàãèäðî-9-ìåòèë-3-|  99614-02-5   |          C18H19N3O          |   0,1    |     à     |
|    |[(2-ìåòèë-1Í-èìèäàçîë-1-èë)ìå|               |                             |          |           |
|    |òèë]-4Í-êàðáàçîë-4-îí        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|400 |Òåòðàäèìåòèëñóëüôîêñèäãåêñà- |               |      C14H36Cl4CoN4O4S4      |    4     |     à     |
|    |ìåòèëåíòåòðàìèí        õëîðèä|               |                             |          |           |
|    |êîáàëüòà                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|401 |2,4,6,8-Òåòðàìåòèë-2,4,6,8-òå|  10095-06-4   |          C8H14N4O2          |    5     |     à     |
|    |òðààçîáèöèêëî(3,3,0)îêòàí-3,7|               |                             |          |           |
|    |-äèîí                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|402 |1-(2,4,6-Òðèáðîìôåíèë)-1Í-ïè-|  59789-51-4   |         C10H4Br3NO2         |    1     |     à     |
|    |ððîë-2,5-äèîí                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|403 |2,4à,7-Òðèãèäðîêñè-1-ìåòèë-  |               |          C20H23O9           |    2     |     à     |
|    |8-ìåòèëåí-1,4à-ëàêòîí-ãèáá-  |               |                             |          |           |
|    |3-åí-1,10-äèêàðáîíîâîé       |               |                             |          |           |
|    |êèñëîòû                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|404 |Òðè(2-ãèäðîêñèýòèë)àìèí      |   102-71-6    |          C6H15NO3           |    5     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|405 |(Ò-4)Òðèãèäðî[òèîáèñ(ìåòàí)]á|  13292-87-0   |           C2H9BS            |   0,1    |     ï     |
|    |îð                           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|406 |3-(2,2,                      |               |         C7H20BrN2O2         |   0,5    |     à     |
|    |2-Òðèìåòèëãèäðàçèíèé)ìåòèëï- |               |                             |          |           |
|    |ðîïèîíàòáðîìèä               |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|407 |[S-(Z)]-3,7,11-Òðèìåòèëäîäå- |   142-50-7    |           C15H26O           |    5     |    ï+à    |
|    |êà-1,6,10-òðèåí-3-îë         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|408 |2,2,4-Òðèìåòèëïåíòàí-1,3-äè- |  25265-77-4   |          C12H24O3           |    10    |    ï+à    |
|    |îë-(2-ìåòèëïðîïàíîàò)  /ñìåñü|               |                             |          |           |
|    |èçîìåðîâ/                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|409 |Òðèìåòèëôîñôèò+              |   121-45-9    |           C3H9O3P           |   0,5    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|410 |2,3,3-Òðèìåòîêñèïðîï-1-åí    |  102526-84-1  |           C6H12O3           |    20    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|411 |3,16,18-Òðèîêñè-9,13-ýïîêñè- |               |         C20H33NaO6          |    4     |     à     |
|    |ëàáäåí-15-îíàòíàòðèÿ         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|412 |N-[3-(Òðèôòîðìåòèë)ôåíèë]àöå-|   351-36-0    |          C9H8F3NO           |    2     |     à     |
|    |òàìèä                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|413 |2-Òðèôòîðìåòèë-2,5,5,9-òåòðà-|               |          C9H5F16O           |    1     |     ï     |
|    |ãèäðî-4-ãèäðîêñèòðèäåêàôòîð- |               |                             |          |           |
|    |íîíàí                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|414 |DL-àëüôà-Òðèõëîðàöåòèëàìèíî- |               |        C11H11Cl3N2O5        |   0,5    |     à     |
|    |áåòà-ãèäðîêñè-4-íèòðîïðîïèî- |               |                             |          |           |
|    |ôåíîí+                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|415 |2,3,6-Òðèõëîðáåíçîéíàÿ       |    50-31-7    |          C7H3Cl3O2          |   0,6    |     à     |
|    |êèñëîòà                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|416 |1,1,1-Òðèõëîð-2-ìåòèëïðîïà-  |    57-15-8    |          C4H7Cl3O           |   0,2    |     à     |
|    |íîë-2+                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|417 |1-(2,4,6-Òðèõëîðôåíèë)-3-àìè-|  86491-52-3   |         C9H6Cl3N3O          |    5     |     à     |
|    |íî-1Í-ïèðàç-5-îë             |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|418 |1,1,3-Òðèõëîð-3-ôåíèëïðîïàí+ |               |           C9H9Cl3           |    2     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|419 |Òðèõîöåòèí                   |               |          C19H24O5           |   0,2    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|420 |Òðèöèêëîãåêñèëîëîâî õëîðèä+  |   3091-32-5   |         C18H33ClSn          |   0,02   |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|421 |Òðèýòèëáåíçèëàìèíèé õëîðèä   |    56-98-9    |          C10H16ClN          |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|422 |äèÒóëèé òðèîêñèä             |  12036-44-1   |            O3Tm2            |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|423 |Ôåíèëàçîïðîïàíäèíèòðèë       |               |          C11H6N4O2          |   0,1    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|424 |N-Ôåíèëàìèíî-3-(òðèôòîðìåòèë)|   101-23-5    |          C13H10F3N          |    1     |     ï     |
|    |áåíçîë                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|425 |N-Ôåíèëàöåòàìèä              |   103-84-4    |           C8H9NO            |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|426 |7-Ôåíèëàöåòàìèäîäåçàöåòîêñè- |               |         C16H18N2O4S         |   0,5    |     à     |
|    |öåôàëîñïîðîíîâàÿ êèñëîòà     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|427 |Ôåíèë-1-ãèäðîêñèíàôòàëèí-2-  |               |          C17H12O3           |    2     |     à     |
|    |êàðáîíàò                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|428 |N-Ôåíèë-1,3-äèàìèíîáåíçîë    |   5840-03-9   |          C12H12N2           |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|429 |1-Ôåíèë-1-(3,4-äèìåòèëôåíèë)ý|               |           C16H19            |    10    |    ï+à    |
|    |òàí                          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|430 |Ôåíèëìåòèë-3,3-äèìåòèë-7-îê- |   4052-69-1   |         C23H24N2O6S         |   0,5    |     à     |
|    |ñî-6-[(ôåíîêñèàöåòèë)àìèíî-  |               |                             |          |           |
|    |4-òèà-1-àçàáèöèêëî[3,2,0]ãåï-|               |                             |          |           |
|    |òàí-2-êàðáîíàò-4-îêñèä       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|431 |Ôåíèëìåòèë-2-ìåòèëïðîï-2-åíî-|   2495-37-6   |          C11H12O2           |    10    |     ï     |
|    |àò                           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|432 |1-Ôåíèëïèðàçîëèäèí-3-îí      |    92-43-3    |          C9H10N2O           |    5     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|433 |3-Ôåíèëïðîï-2-åíàëü          |   104-55-2    |            C9H8O            |    3     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|434 |3-Ôåíèëïðîï-2-åí-1-îë        |   104-54-1    |           C9H10O            |    5     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|435 |S-[2-[(Ôåíèëñóëüôîíèë)àìèíî]ý|   741-58-2    |        C14H24NO4PS3         |    1     |    ï+à    |
|    |òèë)]-0,0-áèñ(1-ìåòèëýòèë)äè-|               |                             |          |           |
|    |òèîôîñôàò                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|436 |1-Ôåíèë-1Í-òåòðàçîë-5-òèîë   |    86-93-1    |           C7H6N4S           |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|437 |0-(1-Ôåíèë-1,2,4-òðèàçîëèë-3)|               |         C13H15N3O3S         |   0,2    |    ï+à    |
|    |-Î,Î-äèýòèëòèîôîñôàò         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|438 |1-Ôåíèë-1-õëîðïðîïàí-2-îí    |   4773-35-7   |           C9H9ClO           |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|439 |àëüôà-Ôåíèë-àëüôà-öèêëîãåêñè-|    52-49-3    |       C20H31NO x ClH        |   0,1    |     à     |
|    |ë-1-ïèïåðèäèíîïðîïàíîë       |               |                             |          |           |
|    |ãèäðîõëîðèä+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|440 |5-Ôåíèë-5-ýòèëäèãèäðî-(1Í,5Í)|   125-33-7    |         C12H14N2O2          |   0,3    |     à     |
|    |-ïèðèìèäèí-4,6-äèîí          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|441 |10Í-Ôåíîòèàçèí               |    92-84-2    |           C12H9NS           |    1     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|442 |2-Ôîðìèëôåíîêñèýòàíîâàÿ      |   6280-80-4   |           C9H8O4            |    1     |     à     |
|    |êèñëîòà+                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|443 |N-Ôîñôîíîìåòèëãëèöèí         |               |          C3H7NO5P           |   1,5    |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|444 |Ôîñôîðíàÿ          êèñëîòà /â|   7664-38-2   |            H3O4P            |    1     |     à     |
|    |ïåðåñ÷åòå íà Ð2Î5/           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|445 |2-Õëîð-4-àìèíî-6,7-äèìåòîêñè-|  23680-84-4   |        C10H10ClN3O2         |    1     |     à     |
|    |õèíàçîëèí                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|446 |N-Õëîðàöåòèë-(2,6-äèõëîðäèôå-|               |         C14H10Cl3N          |    3     |     à     |
|    |íèë)àìèí                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|447 |6-Õëîð-2-áåíçîêñàçîëîí       |  19932-84-4   |          C7H4ClNO2          |    2     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|448 |6-Õëîðãåêñàí-2-îí            |  10226-30-9   |          C6H11ClO           |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|449 |7-Õëîð-2,3-äèãèäðî-1-ìåòèë-  |   2898-12-6   |         C16H15ClN2          |   0,3    |     à     |
|    |5-ôåíèë-1Í-1,4-áåíçîäèàçåïèí |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|450 |7-Õëîð-2,3-äèãèäðî-1-ìåòèë-  |   439-14-3    |         C16H13ClN2O         |   0,2    |     à     |
|    |5-ôåíèë-1Í-1,4-áåíçîäèàçåïèí-|               |                             |          |           |
|    |2-îí                         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|451 |7-Õëîð-1,3-äèãèäðî-3-îêñè-5- |   607-75-0    |        C15H11ClN2O2         |    1     |     à     |
|    |ôåíèë-2Í-1,4-áåíçîäèàçåïèí-  |               |                             |          |           |
|    |2-îí                         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|452 |1-[4-Õëîð-3-[4,5-äèãèäðî-    |  61368-53-4   |        C37H46Cl4N4O3        |    10    |     à     |
|    |5-îêñî-1-(2,4,6-òðèõëîðôåíèë)|               |                             |          |           |
|    |-1Í-ïèðàçîë-3-èë]àìèíîôåíèë]-|               |                             |          |           |
|    |3-îêòàäåöåíèë                |               |                             |          |           |
|    |ïèðîëèäèí-2,5-äèîí           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|453 |2-Õëîð-5-(3,5-äèêàðáîìåòîêñè-|               |        C16H15ClN2O6S        |    4     |     à     |
|    |ôåíèëñóëüôàìèä)àìèíîáåíçîë   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|454 |2-Õëîð-N-(2,6-äèìåòèëôåíèë)àö|   1131-01-7   |         C10H12ClNO          |    1     |     à     |
|    |åòàìèä                       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|455 |2-Õëîð-N-(2,6-äèìåòèëôåíèë)-N|  24353-58-0   |         C15H22ClNO2         |   0,3    |     à     |
|    |-[(2-ìåòèëïðîïîêñè)ìåòèë]àöå-|               |                             |          |           |
|    |òàìèä                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|456 |2-Õëîð-2,4-äè[(1,1-äèìåòèëï- |               |        C43H55ClN4O6         |    10    |     à     |
|    |ðîïèë)ôåíîêñè]áóòèðîèëàìèíîà-|               |                             |          |           |
|    |ìèä(1-áåíçèëãèäàíòîèí)ïèâàëî-|               |                             |          |           |
|    |èëýòàíîâîé êèñëîòû           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|457 |2-Õëîð-5-[ãàììà-(2",4"-äè[(1,|               |        C45H56ClN6O3         |    10    |     à     |
|    |1-äèìåòèëïðîïèë)ôåíîêñè]áóòè-|               |                             |          |           |
|    |ðîèëàìèíî]àíèëèä             |               |                             |          |           |
|    |(1-ôåíèëòåòðàçîëèëòèî-5)ïèâà-|               |                             |          |           |
|    |ëîèëýòàíîâîé êèñëîòû         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|458 |2-Õëîð-5[ãàììà-(2",4"-äè[(1,1|               |        C46H57ClN3O6         |    10    |     à     |
|    |-äèìåòèëïðîïèë)ôåíîêñè]áóòè- |               |                             |          |           |
|    |ðîèëàìèíî]àíèëèä(4-êàðáîêñè- |               |                             |          |           |
|    |ôåíîêñè)ïèâàëîèëýòàíîâîé     |               |                             |          |           |
|    |êèñëîòû                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|459 |2-Õëîð-N-(2,6-äèýòèëôåíèë)-N-|  15972-60-8   |         Ñ14Í20ÑlNÎ2         |   0,5    |     a     |
|    |(ìåòîêñèìåòèë)àöåòàìèä       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|460 |7-Õëîð-2-ìåòèëàìèíî-5-ôå-    |    58-25-3    |         C16H14ClN3Π        |   0,5    |     a     |
|    |íèë-3Í-1,4-áåíçîäèàçåïèíîêñèä|               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|461 |Õëîð-2-ìåòèëáóòåí+           |  68012-28-2   |           Ñ5Í9Ñl            |    1     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|462 |8-Õëîð-11-(4-ìåòèë-1-ïèïåðà- |               |        C27H39ClN4O2         |   0,3    |     a     |
|    |çèíèë)-5Í-äèáåíçî(â,å)(1,4)-ä|               |                             |          |           |
|    |èàçåïèí                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|463 |Õëîðìåòèëïèðèäèí             |               |           C6H6ClN           |   1,5    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|464 |N-(3-Õëîð-4-ìåòèëôåíèë)ïðîïà-|   709-97-7    |         C10H12ClNO          |    1     |     a     |
|    |íàìèä                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|465 |8-Õëîð-1-ìåòèë-6-ôåíèë-4Í-[1,|  28981-97-7   |         C17H13ClN4          |   0,1    |     a     |
|    |2,4]-òðèàçîëî(4,3à)-(1,4)áåí-|               |                             |          |           |
|    |çîäèàçåïèí                   |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|466 |8-Õëîð-1-ìåòèë-6-ôåíèë-4Í-S- |               |         C25H19ClN5O         |   0,5    |     a     |
|    |òðèàçîëî(4,3à)-S-N-îêñè-(1,4)|               |                             |          |           |
|    |-áåíçîäèàçåïèí               |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|467 |Ç-Õëîðìåòèë-6-õëîðáåíçîêñàçî-|  40507-94-6   |         C8H5Cl2NO2          |    2     |    ï+a    |
|    |ëîí                          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|468 |N-{4-[2[(5-Õëîð-2-ìåòîêñèáåí-|  10238-21-8   |        C23H28ClN3O5S        |   0,01   |     a     |
|    |çàìèäî)ýòèë]ôåíèëñóëüôîíèë}-N|               |                             |          |           |
|    |-öèêëîãåêñèëêàðáàìèä         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|469 |Õëîðñóëüôóðîâàÿ êèñëîòà+     |  25404-06-2   |           HClO2S            |   0,1    |     a     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|470 |5-Õëîð-3-ôåíèëàíòðàíèë       |   7716-88-3   |          C13H8ClNO          |    3     |     a     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|471 |1-[(2-Õëîðôåíèë)äèôåíèëìåòèë]|  23593-75-1   |         C22H17ClN2          |   0,5    |     a     |
|    |-1Í-èìèäàçîë                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|472 |2-(Õëîðôåíèë)-2(ìåòèëàìèíî)öè|   1867-66-9   |      C13H10ClNO x ClH       |   0,3    |     a     |
|    |êëîãåêñàíîíà ãèäðîõëîðèä     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|473 |Õëîðôåíèëñèëèëýòàí           |               |          C8H9ClSi           |    10    |    ï+a    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|474 |Õëîðýòèë-2-ìåòèëïðîï-2-åíîàò+|               |          C6H10ClÎ2          |   0,5    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|475 |N-(2-Õëîðýòèë)-N-(ôåíèëìåòèë)|    55-43-6    |       C16H18ClN x ClH       |   0,2    |     a     |
|    |áåíçìåòàíàìèí ãèäðîõëîðèä    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|476 |2-Õëîðýòèëýòèë-2,4,5-òðèõëîð-|  74944-84-6   |        C10H11Cl4O4P         |   0,2    |    ï+a    |
|    |ôåíèë ôîñôàò                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|477 |5-Õîëåñòåí-3áåòà-îë          |    57-88-5    |           Ñ27Í46Π          |    1     |     a     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|478 |Õðîì äèîêñèä                 |   1208-01-8   |            CrO2             |   0,2    |    ï+a    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|479 |Öèàíàöåòàò ãèäðàçèä          |   140-87-4    |           C3H5N3O           |   0,5    |     a     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|480 |Öèàíàöåò(1-ìåòèëýòèëèäåí)ãèä-|   4974-42-9   |           C2H6N2            |    1     |     a     |
|    |ðàçèä                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|481 |4-Öèàíïèðèäèí                |   100-48-1    |           C6H4N2            |   0,3    |     a     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|482 |Öèêëîãåêñàí-1,3-äèîíà        |  27385-45-1   |         C12H14N2O2          |    2     |     a     |
|    |ôåíèëãèäðàçîí                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|483 |Öèêëîãåêñèëàììîíèÿ ôòîðèä    |               |           C6H13FN           |    1     |     a     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|484 |6-Öèêëîãåêñèë-9áåòà-(N,N-äè- |               |          C34H39N2           |    3     |     à     |
|    |áåíçèëàìèíî)ýòèë-3,4-äèãèäðî-|               |                             |          |           |
|    |êàðáàçîë-1-(2Í)-îí           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|485 |6-Öèêëîãåêñèë-3,4-äèãèäðîêàð-|               |           C18H21N           |    5     |     à     |
|    |áàçîë-1-(2Í)-îí              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|486 |2-Öèêëîãåêñèëêàðáîíèë-4-îê-  |               |         C20H24N3O2          |    2     |     à     |
|    |ñî-1,2,3,6,7,11-ãåêñàãèäðî-  |               |                             |          |           |
|    |4Í-ïèðàçèíî(1,2-àëüôà-)èçîõè-|               |                             |          |           |
|    |íîëèí                        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|487 |4-Öèêëîãåêñèëôåíèëãèäðàçîíöè-|               |         C18H25N2O2          |    5     |     à     |
|    |êëîãåêñàí-1,2-äèîí           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|488 |Öèêëîäîäåêàí                 |   294-62-2    |           C12H24            |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|489 |Öèêëîäîäåêàíîí-(Å)-îêñèì     |  62599-50-2   |          C16H29NO           |    10    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|490 |Öèêëîäîäåêàòðèåí-1,5,9       |   706-31-0    |           C12H18            |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|491 |1-Öèêëîïðîïèë-6-ôòîð-1,4-äè- |  93107-08-5   |   C17H18FN3O3 x ClH x H2O   |  0,5 À   |     à     |
|    |ãèäðî-4-îêñî(ïèïåðàçèíèë)-3-õ|               |                             |          |           |
|    |èíîëèíêàðáîíîâîé      êèñëîòû|               |                             |          |           |
|    |ãèäðîõëîðèä ãèäðàò           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|492 |òðèÖèíêà äèôîñôàò+           |   7779-90-0   |           O8P2Zn3           |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|493 |Öèíê ãèäðîôîñôàò (1:1)       |  14332-60-6   |           HO4PZn            |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|494 |Öèíê äè(àöåòàìèä)äèõëîðèä    |  18400-98-1   |       C4H10Cl2N2O2Zn        |    3     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|495 |Öèíê äèíèòðàò                |   7779-88-6   |           N2O6Zn            |   0,5    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|496 |Öèíê êàðáîíàò                |   3486-35-9   |            CO3Zn            |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|497 |Öèíê ñåëåíèä                 |   1315-09-9   |            SeZn             |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|498 |Öèòîõðîì Ñ                   |   9079-56-5   |     C517H827N143O149S4      |   2 À    |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|499 |Ýïîêñèäíàÿ  ñìîëà  ÓÏ-62  /ïî|               |                             |   2 À    |     à     |
|    |ýïèõëîðãèäðèíó/              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|500 |N-(2,3-Ýïîêñèïðîïèë) êàðáàçîë|               |          C15H13NO           |    3     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|501 |äèÝðáèé òðèîêñèä             |  12061-16-4   |            Er2O3            |    4     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|502 |Ýòàíäèàëü+                   |   107-22-2    |           C2H2O2            |    2     |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|503 |2,2'-(1,2-Ýòàíäèèë)áèñ(àìèíî-|  93045-02-4   |      C14H16N2 x H6O8P2      |    2     |     à     |
|    |áåíçîë)äèôîñôàò              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|504 |Ýòàíîëàìèí ãèäðîõëîðèä       |   2002-24-6   |        C2H7NO x ClH         |    10    |     ï     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|505 |[2-(Ýòåíèëîêñè)ýòîêñè]ìåòèëî-|  16801-19-7   |           C7H12O3           |    10    |     ï     |
|    |êñèðàí+                      |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|506 |1-(Ýòåíèëñóëüôîíèë)äåêàí+    |  18287-90-6   |          C12H24O2S          |   0,5    |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|507 |Ýòèë-6-áðîì-5-ãèäðîêñè-1-ìå- |  131707-24-9  |        C19H18BrNO3S         |    5     |     à     |
|    |òèë-2-[(ôåíèëòèî)ìåòèë]-1Í-èí|               |                             |          |           |
|    |äîë-3-êàðáîíàò               |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|508 |Ýòèë-6-áðîì-4-[(äèìåòèëàìèíî)|  131707-25-0  |        C22H25BrN2O3S        |    1     |     à     |
|    |ìåòèë]-5-ãèäðîêñè-1-ìåòèë-2-[|               |                             |          |           |
|    |(ôåíèëòèî)ìåòèë]-1Í-èíäîë-3- |               |                             |          |           |
|    |êàðáîíàò                     |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|509 |Ýòèë-5-ãèäðîêñè-1,2-äèìåòèë- |  15574-49-9   |          C13H15NO3          |    5     |     à     |
|    |1Í-èíäîë-3-êàðáîíàò          |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|510 |Ýòèëäèôåíèëàìèíî-3-êàðáàìàò  |               |          C15H15NO2          |    2     |     à     |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|511 |Ýòèë-6,                      |               |         C12H11F2NO3         |   0,6    |     à     |
|    |7-äèôòîð-1,4-äèãèäðî-4-ãèäðî-|               |                             |          |           |
|    |êñèõèíîëèí-3-êàðáîíàò        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|512 |Ýòèë-6,                      |  121873-01-6  |         C12H9F2NO3          |   0,6    |     à     |
|    |7-äèôòîð-1,4-äèãèäðî-4-îêñî- |               |                             |          |           |
|    |õèíîëèí-3-êàðáîíàò           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|513 |3-Ýòèëåíäèàìèíòåòðààöåòàòáèñ-|               | C10H10N2Na8O14S4 x (4-6)H2O |    2     |     à     |
|    |2-äè(òèîñóëüôàò)öèíêàò       |               |                             |          |           |
|    |îêòàíàòðèÿ, ï-âîäíûé (ï=4-6) |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|514 |Ýòèëåíäèàìèíòåòðààöåòàòîáèñ(í|               |  C22H24O26N4Na6Zn2 x 4H2O   |    2     |     à     |
|    |èòðèëîòðèàöåòîöèíêàò)ãåêñàíà-|               |                             |          |           |
|    |òðèé 4-âîäíûé                |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|515 |Ýòèëìåðêóðèòèî-2-ãèäðîêñèáåí-|               |         C7H9HgNaO2S         |  0,005   |     ï     |
|    |çîàò íàòðèÿ /ïî ðòóòè/       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|516 |5-Ýòèë-5-(1-ìåòèëáóòèë)-2-òè-|    71-73-8    |        C11H17N2NaO2S        |   0,3    |     à     |
|    |îáàðáèòóðàò íàòðèÿ           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|517 |5-Ýòèë-5-(1-ìåòèëáóòèë)-2-òè-|    76-75-5    |         C11H18N2O2S         |   0,5    |     à     |
|    |îáàðáèòóðîâàÿ êèñëîòà        |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|518 |2-Ýòèë-6-ìåòèë-3-ãèäðîêñèïè- |  13258-59-8   |        C8H11NO x ClH        |    2     |     à     |
|    |ðèäèí ãèäðîõëîðèä            |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|519 |4-Ýòèë-4-ìåòèëïèïåðèäèí-2,6-ä|    64-65-3    |          C8H13NO2           |   0,2    |     à     |
|    |èîí+                         |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|520 |Ýòèë-àëüôà-öèàí-1-öèêëîãåêñè-|  58567-40-1   |          C11H15NO2          |    1     |    ï+à    |
|    |ëèäåí-1-àöåòàò+              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|521 |Ýòèë-àëüôà-öèàí-àëüôà-ýòèëôå-|   718-71-8    |          C13H15NO2          |    1     |     à     |
|    |íèëàöåòàò                    |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|522 |Ýòèë-2,                      |               |          C16H22O3           |    2     |     à     |
|    |3-ýïîêñè-3-[4-(2-ìåòèëïðîïèë)|               |                             |          |           |
|    |ôåíèë]áóòàíîàò+              |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|523 |áåòà-Ýòîêñèýòèë-áèñ(áåòà-ìå- |               |          C8H16NO3           |    5     |    ï+à    |
|    |òîêñèêàðáîíèëýòèë)àìèí       |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|524 |1-(2-Ýòîêñèýòèë)ïèïåðèä-4-îí |               |          C9H17NO2           |    2     |    ï+à    |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|525 |1-(2-Ýòîêñèýòèë)-4-ýòåíèëáåí-|               |       C18H25NO3 x ClH       |    1     |     à     |
|    |çîèëîêñèïèïåðèäèí            |               |                             |          |           |
|    |ãèäðîõëîðèä+                 |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|526 |1-(2-Ýòîêñèýòèë)-4-ýòåíèë-4- |               |          C11H21NO2          |    1     |     à     |
|    |ãèäðîêñèïèïåðèäèí+           |               |                             |          |           |
|————|—————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————|——————————|———————————|
|527 |2-[2-(2-Ýòîêñèýòîêñè)ýòîêñè] |   112-50-5    |           C8H18O4           |    10    |    ï+à    |
|    |ýòàíîë                       |               |                             |          |           |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé

ñàíèòàðíûé âðà÷

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü

Ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ã.Ã.Îíèùåíêî